Welcome to OLKB Official Site


Celebrating 100 Years of Gedung Sate
Post on 2020-09-12 20:21:00/

Taggal event

2020-09-17 07:00:00 sampai 2020-09-30 23:59:00

SEJARAH

 

HISTORY OF GEDUNG SATE

            Batavia’s environmental condition was worsened in the early 1900s. This situation prompted H.F. Tillema, a health inspector from Semarang who recently posted the results of her research about cities in the Dutch East Indies, submitted a proposal to the Governor General J.P. van Limburg Stirum in order to move the capital of Dutch East Indies to Bandung, where the natural environment was much healthier.

            Supported by many Bandung’s figures at that time, such as Prof. J. Klopper (Rector of Technische Hoogeschool te Bandoeng or ITB), K.A.R. Bosscha, mayor Bertus Coops, etc. In 1918, Governor General Stirum made a basic decision (beginselbesluit) about moving the capital from Batavia to Bandung. Major construction for Bandung City was begun. Complex of government department buildings had been designed and the construction began. Modern houses and villa complexes for government employees and the general public also had been built in various corners in Bandung City.

            The monumental building in this massive displacement plan was Departement van Gouvernementsbedrijven (Department of Government Enterprises) which began construction on 27 July 1920. The following year, Departement van Gouvernementsbedrijven joined with Burgerlijke Openbare Werken (Public Works) to become Department van Verkeer en Waterstaat with assignments in the fields of railways, postal savings bank, electricity, irrigation, private mining, and air transport.

            Not surprisingly, after completion Department van Verkeer en Waterstaat building was occupied by several different departments, such as Staatspoor en Stramwegen (railways), PTT (Post, Telegraph, and Telephone), Geologisch Laboratories, even Centrale Bibliotheek (central/joint library). One department that was rarely known to people but had also been active in Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) was the Radiolaboratorium which occupied the back of Gedung Sate. The name Gedung Sate was inspired by shape of the top of building, just above the main entrance which looks like a skewer. The sum of six stabs represented the cost of the building which was six million guilders.

            During World War I, when Netherlands was a neutral country, access to communications through the undersea telegraph cable network was blocked and rejected its use because important parts of this network were often under control of one of the warring parties (between Great Britain, France and Russia versus Germany, Austria, Hungary and Italy). This situation became forced behind the effort to establish wireless communication links using independent long waves between Europe and its colonies in the East Indies. These efforts resulted in a new understanding of the potential of long-distance wireless communication.

            Dr. de Groot, graduated from Delft University, Netherlands, who tried to build a radio receiver installation that could connect the Netherlands with the Indies in 1917. The first installation to be built was a station with two antennas, each of antennas had a width of 2 kilometers in Tjangkring Village, Tjiparaj. After that, a receiving station was also tried to be built in Rantjaekek and Padalarang. After this, a receiving station was opened in Tjililin (1918). During construction of the Tjangkring Station, de Groot also pioneered the construction of a main transmitter station with a telegraph antenna system and radio telephones in the valley between Mount Puntang and Mount Halimun which belonged to the Mount Malabar complex. The antenna span of 2 kilometers with an altitude between 250 m to 750 m, and was the highest antenna in the world at that time, could be completed in March 1918.

            The station complex with an antenna system on Mount Puntang was called Radio Malabar and at that time was called The Most Powerful Arc Transmitter Ever. This radio station was established by the Governor General of Dutch East Indies, Dirk Fock, on May 5, 1923 by sending radio telegraph messages to the Queen of Netherlands and the Minister of Colonial Affairs. Although that day there was no response from the station in Netherlands, 5 May 1923 was considered the date of inauguration and the date of radio telegraph connection between Dutch East Indies and Netherlands.

            Apart from the places which mentioned above, actually a wave transmitter station was also built in Cimindi, but because the area was too small for the installation of a large antenna which required a large area, this station was finally moved to Palasari, Dayeuhkolot. In the steps of building the entire radio transmitter system, Radio Service, which was under Department van Gouvernementsbedrijven, also built a Radio Laboratory which was located at the back of Gouvernementsbedrijven building as known as Gedung Sate. No wonder if you look at old photos of Gedung Sate since its construction in the 1920s to 1930s we would see two large antenna towers on the left and right wings of Gedung Sate. After 1930, Radio Laboratory was moved to Tegalega (PT INTI).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESCHIEDENIS VAN GEDUNG SATE

            De milieutoestand van Batavia verslechterde begin jaren 1900, wat H.F. Tillema, een gezondheidsdeskundige van Semarang die net de resultaten van zijn onderzoek naar steden in Nederlands-Indië had gepost, om een voorstel in te dienen bij Gouverneur-Generaal J.P. van Limburg Stirum om de hoofdstad van Nederlands-Indië te verplaatsen naar Bandung waar de natuurlijke omgeving veel gezonder is.

            Ondersteund door vele bandung figuren op dat moment, zoals prof. J. Klopper (Rector van Technische Hoogeschool te Bandoeng), K.A.R. Bosscha, burgemeester van Bertus Coops, enz., in 1918 gouverneur-generaal stirum een basisbesluit (beginselbesluit) over de overdracht van de hoofdstad van Batavia naar Bandung. Een complex van overheidsgebouwen is ontworpen en begonnen te worden gebouwd. Moderne woon- en villacomplexen voor overheidsmedewerkers en algemene bewoners zijn ook gebouwd in verschillende hoeken van Bandung.

            Het monumentale pand in dit enorme verhuisplan is het gebouw van Departement van Gouvernementsbedrijven dat op 27 juli 1920 met de bouw is begonnen. Het jaar daarop fuseerde Departement van Gouvernementsbedrijven met Burgerlijke Openbare Werken tot het Departement van Verkeer en Waterstaat met taken in spoorwegen, postspaarbanken, elektriciteit, irrigatie, particuliere mijnbouw en luchtvervoer.

            Het is niet verwonderlijk dat als het eenmaal is voltooid, gebouw Departement van Verkeer en Waterstaat bezet door verschillende agentschappen zoals Staatspoor en Stramwegen, Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst, Geologisch Laboratorium, en Centrale Bibliotheek. Een servicekantoor dat zelden bekend is bij mensen, maar actief is geweest in Departement van Verkeer en Waterstaat is Radiolaboratorium dat de achterkant van het Gedung Sate beslaat. De naam is ontstaan naar aanleiding van de vorm van de pinakel boven de hoofdingang. Samen met de vlaggenmast lijkt deze op een sate-stokje. De som van zijn eigen zes puncties symboliseert de kosten van de bouw van dit gebouw dat de moeite waard is zes miljoen Gulden.

            Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland is een neutraal land, de toegang tot communicatie via het onderwaterteltrotkabelnetwerk wordt belemmerd en ontkend gebruik omdat een belangrijk deel van het netwerk is vaak onder de controle van een van de strijdende partijen (tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland versus Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië). Het was deze situatie die de drijvende kracht was achter de inspanningen om draadloze communicatierelaties op te bouwen met behulp van onafhankelijke lange golven tussen Europa en zijn koloniën in Oost-Indië. Deze inspanning resulteert in een nieuw inzicht in het potentieel van draadloze communicatie op afstand.

            In 1917, afgestudeerden Dr. de Groot af aan de TU Delft, in een poging een radiogolfontvangerinstallatie te bouwen die Nederland met Indië kon verbinden. De eerste installatie werd gebouwd in de vorm van één station met twee antennes met elk een breedte van 2 kilometer in Tjangkring Village, Tjiparaj. Daarna werd ook geprobeerd om in Rantjaekek en Padalarang te worden gebouwd. Hierna werd het ontvangststation geopend in Tjililin (1918). Ten tijde van de bouw van Tjangkring Station was de Groot ook een pionier in de bouw van een hoofdzender met een telegraafantennesysteem en een radiotelefoon in het dal tussen mount Puntang en mount Halimun, waar het Mount Malabar-complex onder valt. Een 2 kilometer lange antenne met een hoogte van tussen de 250 m en 750 m, en de hoogste antenne ter wereld op dat moment, werd voltooid in maart 1918.

            Dit complex van stations met antennesystemen in mount Puntang heet Radio Malabar en werd toen aangeduid als The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Het werd op 5 mei 1923 ingehuldigd door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Dirk Fock, door een telegraafradiobericht te sturen naar de Koningin van Nederland en de minister van Koloniale Zaken. Hoewel er geen antwoord was van de zender in Nederland, 5 mei 1923, werd het nog steeds beschouwd als de datum van de inauguratie en de datum van de telegraaf radioverbinding tussen Nederlands-Indië en Nederland.

            Naast de namen van de hierboven genoemde plaatsen, werd in feite ook het golfzenderstation in Cimindi gebouwd, maar omdat het gebied te klein was voor de installatie van grote antennes die een groot stuk land nodig hadden, werd het station uiteindelijk verplaatst naar Palasari, Dayeuhkolot. In de serie van de bouw van dit hele radio-zendsysteem bouwde de Radio Service onder de afdeling Radio van Gouvernementsbedrijven ook een Radio Laboratorium aan de achterkant van het Gouvernementsbedrijven gebouw aka Gedung Sate. Geen wonder dat als we kijken naar oude foto's van Gedung Sate sinds de bouw in 1920 tot de jaren 1930 zullen we zien dat er twee grote antenne torens op de linker en rechter vleugels van Gedung Sate. Na 1930 werd het Radio Laboratorium overgedragen aan Tegalega (PT INTI).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEJARAH GEDUNG SATE

            Kondisi lingkungan kota Batavia semakin memburuk pada awal tahun 1900-an. Keadaan ini mendorong H.F. Tillema, seorang penilik kesehatan dari Semarang yang baru saja membukukan hasil penelitiannya tentang kota-kota di Hindia Belanda, menyampaikan usul kepada Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum agar memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung yang lingkungan alamnya jauh lebih sehat.

            Didukung oleh banyak tokoh Bandung ketika itu, seperti Prof. J. Klopper (Rektor Technische Hoogeschool te Bandoeng atau ITB saat ini), K.A.R. Bosscha, walikota Bertus Coops, dll, pada tahun 1918 Gubernur Jenderal Stirum membuat keputusan dasar (beginselbesluit) tentang pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dimulailah sebuah kerja pembangunan besar-besaran untuk Kota Bandung. Sebuah kompleks gedung-gedung badan pemerintahan sudah dirancang dan mulai dibangun. Perumahan-perumahan modern dan kompleks villa bagi para pegawai pemerintahan dan warga umum juga dibangun di berbagai sudut kota Bandung.

            Bangunan monumental dalam rencana perpindahan besar-besaran ini adalah gedung Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) yang mulai dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Tahun berikutnya, Departement van Gouvernementsbedrijven bergabung dengan Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum) menjadi Departement van Verkeer en Waterstaat dengan tugas-tugas di bidang perkeretaapian, bank tabungan pos, perlistrikan, pengairan, pertambangan swasta, dan angkutan udara.

            Tak heran bila setelah selesai dibangun, gedung Departement van Verkeer en Waterstaat ditempati oleh beberapa dinas berbeda, seperti Staatspoor en Stramwegen (perkeretaapian), PTT (Pos, Telegraf, dan Telepon), Geologisch Laboratorium, bahkan juga Centrale Bibliotheek (perpustakaan pusat/gabungan). Satu dinas yang jarang diketahui orang tetetapi pernah aktif di Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) adalah Radiolaboratorium yang menempati bagian belakang Gedung Sate. Nama Gedung Sate terinspirasi dari bentuk puncak gedung, tepat di atas pintu masuk utama yang terlihat seperti tusuk sate. Jumlah enam tusukannya sendiri melambangkan biaya pembangunan gedung ini yang bernilai enam juta Gulden.

            Pada masa Perang Dunia I, ketika Belanda adalah negara netral, akses untuk komunikasi melalui jaringan kabel telegraf bawah laut terhalang dan ditolak penggunaannya karena bagian penting dari jaringan ini seringkali ada di bawah kendali salah satu pihak yang berperang (antara Britania Raya, Perancis, dan Rusia versus Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia). Situasi inilah yang menjadi pendorong di balik upaya membangun hubungan komunikasi nirkabel menggunakan gelombang panjang independen antara Eropa dengan koloninya di Hindia Timur. Upaya ini menghasilkan pemahaman baru tentang potensi komunikasi nirkabel jarak jauh.

            Pada tahun 1917, Dr. de Groot lulusan Universitas Delft, Belanda mencoba membangun instalasi penerima gelombang radio yang dapat menghubungan Belanda dengan Hindia. Instalasi pertama yang dibangun berupa satu stasiun dengan dua antena yang masing-masing memiliki lebar 2 kilometer di Desa Tjangkring, Tjiparaj. Setelahnya, stasiun penerima juga dicoba dibangun di Rantjaekek dan Padalarang. Setelah ini, dibuka pula stasiun penerima di Tjililin (1918). Pada saat pembangunan Stasiun Tjangkring, de Groot juga merintis pembangunan sebuah stasiun pemancar utama dengan sistem antena telegraf dan telepon radio di lembah antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun yang termasuk kompleks Gunung Malabar. Bentangan antena sepanjang 2 kilometer dengan ketinggian antara 250 m sampai 750 m, dan merupakan antena tertinggi di dunia saat itu, dapat diselesaikan pada bulan Maret tahun 1918.

            Kompleks stasiun dengan sistem antena di Gunung Puntang inilah yang dinamakan Radio Malabar dan saat itu disebut sebagai The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Stasiun Radio ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock, pada tanggal 5 Mei 1923 dengan cara mengirim pesan radio telegraf kepada Ratu Belanda dan Menteri Urusan Kolonial. Walaupun hari itu tidak ada jawaban dari stasiun di Belanda, namun tanggal 5 Mei 1923 tetap dianggap sebagai tanggal peresmian dan tanggal terjadinya hubungan radio telegraf antara Hindia Belanda dengan Belanda.

            Selain nama-nama tempat yang sudah disebutkan di atas, sebenarnya stasiun pemancar gelombang juga pernah dibangun di Cimindi, namun karena areanya terlalu kecil untuk pemasangan antena besar yang membutuhkan lahan luas, akhirnya stasiun ini dipindahkan ke Palasari, Dayeuhkolot. Dalam rangkaian pembangunan seluruh sistem pemancar radio ini, Dinas Radio yang berada di bawah Departement van Gouvernementsbedrijven, juga membangun sebuah Laboratorium Radio yang ditempatkan di bagian belakang gedung Gouvernementsbedrijven alias Gedung Sate. Tak heran bila melihat foto-foto lama Gedung Sate sejak pembangunannya pada tahun 1920 sampai tahun 1930-an kita akan melihat ada dua buah menara antena besar di sayap kiri dan kanan Gedung Sate. Setelah tahun 1930, Laboratorium Radio tersebut dipindahkan ke Tegalega (PT INTI).


KETERANGAN

8A100GB will be QRV All Band All Mode

Start September 17, 2020 ; 00:00 UTC or 07:00 WIB

End September 30, 2020 ; 18:59 UTC or  23:59 WIB

if possible we would also qrv on satellite and EME

 

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN memperingati usia Gedung Sate yang sudah mencapai 100 tahun serta mengenalkan Gedung Sate sebagai salah satu landmark Jawa Barat yang mempunyai sejarah erat dengan Amatir Radio.
 
2. PESERTA Peserta adalah amatir radio di seluruh dunia yang berhasil berkomunikasi radio dengan 8A100GB
 
3. WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan tanggal 17 September sampai dengan 30 September 2020
 
4. FREKUENSI DAN MODE Seluruh Band Amatir HF, VHF dan UHF Mode : Phone, CW, Digital, Satelit* dan EME*
 
5. TATA CARA KOMUNIKASI “8A100GB disini YB1BX 59 Selamat Hari Jadi Ke 100” ; “8A100GB de YB1BX 599 pse k”
 
6. KETENTUAN UMUM - Peserta tidak perlu mengirimkan QSL card - Peserta akan diberikan e-Sertifikat dalam format PDF yang dapat didownload di http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate

7. Peserta wajib menjunjung tinggi sportifitas berdasarkan Kode Etik Radio Amatir dan Peraturan Radio Amatir yang berlaku.

*Jika memungkinkan

POINT:

1 QSO = 1 Point
DUPE not included


PIAGAM:

Mode Award : berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal di 3 mode berbeda;

Band Award : berhasil melakukan kontak dengan SES minimal di 3 band berbeda;

All Band, All Mode Award: berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal 5 band dan semua mode, tidak termasuk mode SSTV, FM dan Satelit;

1 (satu) buah plakat diberikan kepada peserta YB dan DX yang berhasil mendapatkan All Band All Mode Award dengan jumlah point tertinggi.

Plakat DX disponsori oleh YB1KS

 

Semua Award dalam bentuk elektronik dan dapat diunduh pada alamat http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate

Pemenang plakat dapat mengklaim dengan mengirim email ke: 8a100gb@gmail.com

SES Manager

Asep Rifai Natapraja - YB1BX

-----------------------------------------------------------------------------

RULES
 
 
1. OBJECTIVES commemorating 100 Years of Gedung Sate and introducing Gedung Sate as one of the landmarks of West Java which has a close history with Amateur Radio"
 
2. PARTICIPANTS Participants are all amateur radio stations  over the world who successful communicate with 8A100GB
 
3. DATE September,17 - 30, 2020
 
4. FREQUENCIES AND MODE Frequencies : All Amateur Bands (HF, VHF and UHF) Mode  : Phone, CW, Digital, Satellite* and EME*
 
5. COMMUNICATION PROCEDURES "8A100GB this is YB1BX 59 Happy Anniversary" "8A100GB de YB1BX 599 pse k"
 
6. GENERAL RULES - Participants do not need to send a QSL card - Participants will be given e-Certificates in PDF format which can be downloaded at http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate

7. Participants must uphold the Amateur Radio Code and the applicable Radio Amateur Regulations.

*If possible

POINT:

1 QSO = 1 Point
DUPE not included


PIAGAM:

Mode Award : having successful contact with SES with min three (3) different mode;

Band Award : having successful contact with SES with min three (3) different band;

All Band, All Mode Award: having successful contact with SES with min five (5) different band with all mode, without SSTYV, FM and Satellite Mode.

1 (one) plaque will be given to amateur radio from YB and DX who get All Band All Mode Award with the highest point.

Plaque DX sponsored by YB1KS

 

All Award in electronic and can be downloaded at http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate

Plaque winner could claim by sending an email to: 8a100gb@gmail.com

SES Manager

Asep Rifai Natapraja - YB1BXMode
SSB CW RTTY PSK FT8 SAT SSTV FM TOTAL
BAND 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tabel Award YB

No Callsign YC1HUL 8A100GB
Poin Award Poin Award
1 8A249E 0 0
2 YB0BAM 0 0
3 YB0BEL 0 0
4 YB0BTA 0 0
5 YB0DCP 0 0
6 YB0DIS 0 0
7 YB0DOS 0 0
8 YB0DRV 0 0
9 YB0EIN 0 0
10 YB0ET 0 0
11 YB0FLY 0 0
12 YB0FYA 0 0
13 YB0GIN 0 0
14 YB0HCE 0 0
15 YB0HJW 0 0
16 YB0HKS 0 0
17 YB0IJL/1 0 0
18 YB0ISE 0 0
19 YB0JS 0 0
20 YB0JVZ 0 0
21 YB0JWV 0 0
22 YB0KQ 0 0
23 YB0KTT 0 0
24 YB0KXO 0 0
25 YB0LCI 0 0
26 YB0MSF 0 0
27 YB0MWM 0 0
28 YB0MZI 0 0
29 YB0NDN 0 0
30 YB0NSI 0 0
31 YB0OHG 0 0
32 YB0OKR 0 0
33 YB0PJF 0 0
34 YB0PJG 0 0
35 YB0PKL 0 0
36 YB0PO 0 0
37 YB0POG 0 0
38 YB0PTR 0 0
39 YB0PUL 0 0
40 YB0QJ 0 0
41 YB0SEP 0 0
42 YB0SHR 0 0
43 YB0TOY 0 0
44 YB0TS 0 0
45 YB0WYN 0 0
46 YB0XKH 0 0
47 YB0XTU 0 0
48 YB0YAD 0 0
49 YB1ABY 0 0
50 YB1ALT 0 0
51 YB1APD 0 0
52 YB1AQH 0 0
53 YB1BA 0 0
54 YB1BAX 0 0
55 YB1BBB 0 0
56 YB1BD 0 0
57 YB1BEN 0 0
58 YB1BEW 0 0
59 YB1BFZ 0 0
60 YB1BGI 0 0
61 YB1BIU 0 0
62 YB1BJE 0 0
63 YB1BLW 0 0
64 YB1BML 0 0
65 YB1BPF 0 0
66 YB1BPQ 0 0
67 YB1BRS 0 0
68 YB1BSE 0 0
69 YB1BUL 0 0
70 YB1BUT 0 0
71 YB1BWI 0 0
72 YB1BYY 0 0
73 YB1CAB 0 0
74 YB1CAG 0 0
75 YB1CGB 0 0
76 YB1CLS 0 0
77 YB1CMJ 0 0
78 YB1COA 0 0
79 YB1COY 0 0
80 YB1CPG 0 0
81 YB1CUZ 0 0
82 YB1CW 0 0
83 YB1CYV 0 0
84 YB1CZZ 0 0
85 YB1DDC 0 0
86 YB1DDH 0 0
87 YB1DJO 0 0
88 YB1DMK 0 0
89 YB1DO 0 0
90 YB1DUU 0 0
91 YB1DYU 0 0
92 YB1EDE 0 0
93 YB1EID 0 0
94 YB1ELP 0 0
95 YB1EME 0 0
96 YB1ESB 0 0
97 YB1FLP 0 0
98 YB1GDL 0 0
99 YB1GIN 0 0
100 YB1GJL 0 0
101 YB1GRZ 0 0
102 YB1HAI 0 0
103 YB1HAK 0 0
104 YB1HBO 0 0
105 YB1HDF 0 0
106 YB1HDR 0 0
107 YB1HK 0 0
108 YB1HR 0 0
109 YB1HT 0 0
110 YB1ICC 0 0
111 YB1IM 0 0
112 YB1IQE 0 0
113 YB1JC 0 0
114 YB1JCD 0 0
115 YB1JO 0 0
116 YB1JQC 0 0
117 YB1JSJ 0 0
118 YB1JUS 0 0
119 YB1JVO 0 0
120 YB1JYL 0 0
121 YB1KIQ 0 0
122 YB1KQ 0 0
123 YB1KRJ 0 0
124 YB1KS 0 0
125 YB1LBW 0 0
126 YB1LL 0 0
127 YB1LRG 0 0
128 YB1LUE 0 0
129 YB1MAE 0 0
130 YB1MBA 0 0
131 YB1MBV 0 0
132 YB1MHK 0 0
133 YB1MIG 0 0
134 YB1MII 0 0
135 YB1MYA 0 0
136 YB1NCR 0 0
137 YB1NIN 0 0
138 YB1NIR 0 0
139 YB1NWE 0 0
140 YB1NWP 0 0
141 YB1OZ 0 0
142 YB1PAG 0 0
143 YB1PEF 0 0
144 YB1POS 0 0
145 YB1PRF 0 0
146 YB1PRT 0 0
147 YB1PT 0 0
148 YB1PUR 0 0
149 YB1QZ 0 0
150 YB1RUS 0 0
151 YB1RYM 0 0
152 YB1SKR 0 0
153 YB1SNS 0 0
154 YB1SUN 0 0
155 YB1TDL 0 0
156 YB1TDP 0 0
157 YB1TIA 0 0
158 YB1TPD 0 0
159 YB1TQL 0 0
160 YB1UUN 0 0
161 YB1WZA 0 0
162 YB1YCI 0 0
163 YB2AJ 0 0
164 YB2BBP 0 0
165 YB2BBZ 0 0
166 YB2BFF 0 0
167 YB2BHX 0 0
168 YB2BNN 0 0
169 YB2BOB 0 0
170 YB2BSS 0 0
171 YB2CBD 0 0
172 YB2CPO 0 0
173 YB2CTE 0 0
174 YB2ECG 0 0
175 YB2ECU 0 0
176 YB2ERL 0 0
177 YB2FHI 0 0
178 YB2GER 0 0
179 YB2GV 0 0
180 YB2HAF 0 0
181 YB2HKB 0 0
182 YB2HM 0 0
183 YB2HML 0 0
184 YB2KK 0 0
185 YB2LIV 0 0
186 YB2LIW 0 0
187 YB2MM 0 0
188 YB2NKB 0 0
189 YB2OPO 0 0
190 YB2RT 0 0
191 YB2TS 0 0
192 YB2TTM 0 0
193 YB2UBN 0 0
194 YB2UBX 0 0
195 YB2UBY 0 0
196 YB2URA 0 0
197 YB2UVY 0 0
198 YB2VDT 0 0
199 YB2VEH 0 0
200 YB2VLB 0 0
201 YB2VSM 0 0
202 YB2VSY 0 0
203 YB2VVD 0 0
204 YB2VYY 0 0
205 YB2WIM 0 0
206 YB2WPP 0 0
207 YB2WSE 0 0
208 YB2WUW 0 0
209 YB2XDU 0 0
210 YB2XMR 0 0
211 YB3BAB 0 0
212 YB3BAR 0 0
213 YB3BBF 0 0
214 YB3BGM 0 0
215 YB3BLJ 0 0
216 YB3BND 0 0
217 YB3BR 0 0
218 YB3BSK 0 0
219 YB3CC 0 0
220 YB3CNS 0 0
221 YB3DNK 0 0
222 YB3DXG 0 0
223 YB3ECP 0 0
224 YB3EF 0 0
225 YB3FBG 0 0
226 YB3FLC 0 0
227 YB3FTD 0 0
228 YB3GET 0 0
229 YB3GXS 0 0
230 YB3HJM 0 0
231 YB3HRY 0 0
232 YB3IC 0 0
233 YB3IMS 0 0
234 YB3IZK 0 0
235 YB3KM 0 0
236 YB3LVX 0 0
237 YB3LZ 0 0
238 YB3MBN 0 0
239 YB3MJZ 0 0
240 YB3MUD 0 0
241 YB3OB 0 0
242 YB3OK 0 0
243 YB3OP 0 0
244 YB3PRO 0 0
245 YB3RJS 0 0
246 YB3SDR 0 0
247 YB3TB 0 0
248 YB3TDS 0 0
249 YB3TE 0 0
250 YB3UFA 0 0
251 YB3UUK 0 0
252 YB3VY 0 0
253 YB3WA 0 0
254 YB3WUK 0 0
255 YB3YUD 0 0
256 YB4AS 0 0
257 YB4BHA 0 0
258 YB4BMW 0 0
259 YB4CCF 0 0
260 YB4CHP 0 0
261 YB4ECU 0 0
262 YB4FIK 0 0
263 YB4GA 0 0
264 YB4GBN/1 0 0
265 YB4GKQ 0 0
266 YB4GU 0 0
267 YB4HHN 0 0
268 YB4HIB 0 0
269 YB4HKR 0 0
270 YB4HLP 0 0
271 YB4HPI 0 0
272 YB4HQ 0 0
273 YB4HRI 0 0
274 YB4HTK 0 0
275 YB4IWS 0 0
276 YB4JOY 0 0
277 YB4JTB 0 0
278 YB4KAR 0 0
279 YB4KER 0 0
280 YB4KRZ 0 0
281 YB4KTT 0 0
282 YB4LVF 0 0
283 YB4LYD 0 0
284 YB4MB 0 0
285 YB4MDL 0 0
286 YB4MMX 0 0
287 YB4MPK 0 0
288 YB4NMA 0 0
289 YB4NOH 0 0
290 YB4NRD 0 0
291 YB4NVH 0 0
292 YB4NWF 0 0
293 YB4NY 0 0
294 YB4OH 0 0
295 YB4OO 0 0
296 YB4OZ 0 0
297 YB4PW 0 0
298 YB4PY 0 0
299 YB4SNK 0 0
300 YB4TM 0 0
301 YB4UGP 0 0
302 YB4UN 0 0
303 YB4VN 0 0
304 YB5AJO 0 0
305 YB5BBN 0 0
306 YB5CF 0 0
307 YB5DKY 0 0
308 YB5DL 0 0
309 YB5ELS 0 0
310 YB5ENO 0 0
311 YB5FIR 0 0
312 YB5HPT 0 0
313 YB5HTU 0 0
314 YB5LX 0 0
315 YB5MB 0 0
316 YB5QZ 0 0
317 YB5VM 0 0
318 YB6BAP 0 0
319 YB6DE 0 0
320 YB6HAI 0 0
321 YB6HKC 0 0
322 YB6IUP 0 0
323 YB6IVW 0 0
324 YB6LS 0 0
325 YB6MIX 0 0
326 YB6NE 0 0
327 YB6PEN 0 0
328 YB6RMT 0 0
329 YB6UAF 0 0
330 YB6UAK 0 0
331 YB7BAE 0 0
332 YB7BAO 0 0
333 YB7BDE 0 0
334 YB7BI 0 0
335 YB7BIM 0 0
336 YB7BJK 0 0
337 YB7BPI 0 0
338 YB7CAA 0 0
339 YB7CV 0 0
340 YB7DNA 0 0
341 YB7FLW 0 0
342 YB7HE 0 0
343 YB7HMB 0 0
344 YB7IX 0 0
345 YB7JUM 0 0
346 YB7KKB 0 0
347 YB7LG 0 0
348 YB7LKM 0 0
349 YB7LLC 0 0
350 YB7LPM 0 0
351 YB7LTS 0 0
352 YB7MD 0 0
353 YB7MR 0 0
354 YB7MRK 0 0
355 YB7MYS 0 0
356 YB7NA 0 0
357 YB7OHB 0 0
358 YB7OO 0 0
359 YB7SAU 0 0
360 YB7SLV 0 0
361 YB7UUI 0 0
362 YB7VA 0 0
363 YB7VMX 0 0
364 YB7VVA 0 0
365 YB7WBC 0 0
366 YB7WR 0 0
367 YB7WW 0 0
368 YB7WWB 0 0
369 YB7XMR 0 0
370 YB7XYO 0 0
371 YB7YIB 0 0
372 YB7YIR 0 0
373 YB8ADX 0 0
374 YB8AKR 0 0
375 YB8ALA 0 0
376 YB8ASY 0 0
377 YB8AVE 0 0
378 YB8BAS 0 0
379 YB8BKK 0 0
380 YB8CS 0 0
381 YB8CYM 0 0
382 YB8DAK 0 0
383 YB8DFE 0 0
384 YB8HRJ 0 0
385 YB8ISI 0 0
386 YB8JON 0 0
387 YB8JOR 0 0
388 YB8LAB 0 0
389 YB8LAJ 0 0
390 YB8LEF 0 0
391 YB8LLO 0 0
392 YB8MYO 0 0
393 YB8NI 0 0
394 YB8NLF 0 0
395 YB8OJO 0 0
396 YB8OUV 0 0
397 YB8OW 0 0
398 YB8RFY 0 0
399 YB8ROP 0 0
400 YB8RQQ 0 0
401 YB8RTD 0 0
402 YB8RVI 0 0
403 YB8RW 0 0
404 YB8SFE 0 0
405 YB8TDK 0 0
406 YB8TK 0 0
407 YB8TOS 0 0
408 YB8UF/7 0 0
409 YB8UFY 0 0
410 YB8UM 0 0
411 YB8UTI 0 0
412 YB8VSR 0 0
413 YB9AGA 0 0
414 YB9BCS 0 0
415 YB9BEN 0 0
416 YB9BU 0 0
417 YB9BXR 0 0
418 YB9CQN 0 0
419 YB9FIA 0 0
420 YB9GGB 0 0
421 YB9GV 0 0
422 YB9GWR 0 0
423 YB9IAN 0 0
424 YB9KFO 0 0
425 YB9MJA 0 0
426 YB9OBQ 0 0
427 YB9RHX 0 0
428 YB9UA 0 0
429 YB9UI 0 0
430 YB9URM 0 0
431 YB9VAB 0 0
432 YB9WIC 0 0
433 YB9YBB 0 0
434 YC0AGP 0 0
435 YC0ARK 0 0
436 YC0BAS 0 0
437 YC0CCW 0 0
438 YC0EDY 0 0
439 YC0EIR 0 0
440 YC0EMZ/1 0 0
441 YC0FSU 0 0
442 YC0GVQ 0 0
443 YC0HLE 0 0
444 YC0HSC 0 0
445 YC0HSD 0 0
446 YC0IEM 0 0
447 YC0JHU 0 0
448 YC0KBE 0 0
449 YC0KCW 0 0
450 YC0MLE 0 0
451 YC0MMO 0 0
452 YC0MNN 0 0
453 YC0MYR 0 0
454 YC0NDB 0 0
455 YC0NHO 0 0
456 YC0NRY 0 0
457 YC0NTK 0 0
458 YC0NTT 0 0
459 YC0NVG 0 0
460 YC0ODC 0 0
461 YC0OJM 0 0
462 YC0OLA 0 0
463 YC0OSX 0 0
464 YC0OTR 0 0
465 YC0PGN 0 0
466 YC0PQE 0 0
467 YC0PRT 0 0
468 YC0PVG 0 0
469 YC0PWT 0 0
470 YC0RGT 0 0
471 YC0RLX 0 0
472 YC0RWL 0 0
473 YC0RWN 0 0
474 YC0SAS 0 0
475 YC0SCL 0 0
476 YC0SCM 0 0
477 YC0SCV 0 0
478 YC0SCZ 0 0
479 YC0SFS 0 0
480 YC0SJA 0 0
481 YC0SPS 0 0
482 YC0SPU 0 0
483 YC0SRB 0 0
484 YC0SSF 0 0
485 YC0TIR 0 0
486 YC0TX 0 0
487 YC0TYI 0 0
488 YC0UCS 0 0
489 YC0UI 0 0
490 YC0UKC 0 0
491 YC0UW 0 0
492 YC0VIN 0 0
493 YC0VM 0 0
494 YC0WBY 0 0
495 YC0WRY 0 0
496 YC1ABH 0 0
497 YC1ACC 0 0
498 YC1ADK 0 0
499 YC1AKY 0 0
500 YC1ANG 0 0
501 YC1ANS 0 0
502 YC1ATU 0 0
503 YC1AWT 0 0
504 YC1BAY 0 0
505 YC1BBT 0 0
506 YC1BFY 0 0
507 YC1BGV 0 0
508 YC1BMW 0 0
509 YC1BQF 0 0
510 YC1BRQ 0 0
511 YC1BRR 0 0
512 YC1BRU 0 0
513 YC1BVT 0 0
514 YC1BWU 0 0
515 YC1BY 0 0
516 YC1CAR 0 0
517 YC1CBY 0 0
518 YC1CDV 0 0
519 YC1CKK 0 0
520 YC1CNH 0 0
521 YC1CNP 0 0
522 YC1CNY 0 0
523 YC1COV 0 0
524 YC1CQU 0 0
525 YC1CUU 0 0
526 YC1CVU 0 0
527 YC1CWK 0 0
528 YC1CYI 0 0
529 YC1CYM 0 0
530 YC1DAH 0 0
531 YC1DEP 0 0
532 YC1DFE 0 0
533 YC1DFS 0 0
534 YC1DMZ 0 0
535 YC1DN 0 0
536 YC1DNR 0 0
537 YC1DNV 0 0
538 YC1DVD 0 0
539 YC1DWD 0 0
540 YC1DXP 0 0
541 YC1DYF 0 0
542 YC1EAO 0 0
543 YC1EBM 0 0
544 YC1EBT 0 0
545 YC1ECH 0 0
546 YC1EJJ 0 0
547 YC1EJL 0 0
548 YC1ELL 0 0
549 YC1EMB 0 0
550 YC1EMD 0 0
551 YC1EOQ 0 0
552 YC1EPX 0 0
553 YC1EQI 0 0
554 YC1EQP 0 0
555 YC1ETA 0 0
556 YC1ETT 0 0
557 YC1FAO 0 0
558 YC1FAV 0 0
559 YC1FBX 0 0
560 YC1FCC 0 0
561 YC1FDH 0 0
562 YC1FEO 0 0
563 YC1FSA 0 0
564 YC1FTC 0 0
565 YC1FZM 0 0
566 YC1GBR 0 0
567 YC1GCM 0 0
568 YC1GDF 0 0
569 YC1GGD 0 0
570 YC1GHZ 0 0
571 YC1GIP 0 0
572 YC1GJC 0 0
573 YC1GOF 0 0
574 YC1GUE 0 0
575 YC1GVG 0 0
576 YC1GWG 0 0
577 YC1HBP 0 0
578 YC1HLT 0 0
579 YC1HNE 0 0
580 YC1HNP 0 0
581 YC1HUG 0 0
582 YC1HUL 0 0
583 YC1HVL 0 0
584 YC1ICC 0 0
585 YC1ICR 0 0
586 YC1IDB 0 0
587 YC1IDC 0 0
588 YC1IFR 0 0
589 YC1IHL 0 0
590 YC1IKC 0 0
591 YC1IMT 0 0
592 YC1IN 0 0
593 YC1INQ 0 0
594 YC1ISW 0 0
595 YC1IT 0 0
596 YC1IUQ 0 0
597 YC1IWW 0 0
598 YC1IXN 0 0
599 YC1JEA 0 0
600 YC1JEL 0 0
601 YC1JGE 0 0
602 YC1JGI 0 0
603 YC1JKA 0 0
604 YC1JNV 0 0
605 YC1JOR 0 0
606 YC1JOW 0 0
607 YC1JOZ 0 0
608 YC1JVE 0 0
609 YC1JYS 0 0
610 YC1KAO 0 0
611 YC1KCX 0 0
612 YC1KEW 0 0
613 YC1KGL 0 0
614 YC1KK 0 0
615 YC1KLL 0 0
616 YC1KOX 0 0
617 YC1KQV 0 0
618 YC1KSW 0 0
619 YC1KZX 0 0
620 YC1LAB 0 0
621 YC1LBH 0 0
622 YC1LCD 0 0
623 YC1LDE 0 0
624 YC1LEK 0 0
625 YC1LFB 0 0
626 YC1LIQ 0 0
627 YC1LKD 0 0
628 YC1LNP 0 0
629 YC1LOI 0 0
630 YC1MBI 0 0
631 YC1MJA 0 0
632 YC1MJR 0 0
633 YC1MOD 0 0
634 YC1MR 0 0
635 YC1MRF 0 0
636 YC1NBT 0 0
637 YC1NCH 0 0
638 YC1NGO 0 0
639 YC1NVX 0 0
640 YC1NXR 0 0
641 YC1OGE 0 0
642 YC1OKZ 0 0
643 YC1OMP 0 0
644 YC1ONG 0 0
645 YC1OSI 0 0
646 YC1OVY 0 0
647 YC1PCG 0 0
648 YC1PHT 0 0
649 YC1PIF 0 0
650 YC1PK 0 0
651 YC1PSI 0 0
652 YC1PTT 0 0
653 YC1PWK 0 0
654 YC1PZ 0 0
655 YC1PZS 0 0
656 YC1RAD 0 0
657 YC1RDX 0 0
658 YC1REL 0 0
659 YC1RFR 0 0
660 YC1RFU 0 0
661 YC1RIF 0 0
662 YC1RIK 0 0
663 YC1RKT 0 0
664 YC1RNA 0 0
665 YC1RRC 0 0
666 YC1SCC 0 0
667 YC1SDL 0 0
668 YC1TFM 0 0
669 YC1TTN 0 0
670 YC1UAO 0 0
671 YC1UBI 0 0
672 YC1UCE 0 0
673 YC1UK 0 0
674 YC1VDL 0 0
675 YC1VEL 0 0
676 YC1VRH 0 0
677 YC1VVV 0 0
678 YC1VXM 0 0
679 YC1WCK 0 0
680 YC1WEU 0 0
681 YC1WTR 0 0
682 YC1XBE 0 0
683 YC1XDS 0 0
684 YC1XST 0 0
685 YC1ZAF 0 0
686 YC1ZAH 0 0
687 YC1ZBI 0 0
688 YC2AWU 0 0
689 YC2AXY 0 0
690 YC2BAJ 0 0
691 YC2BAN 0 0
692 YC2BCX 0 0
693 YC2BDS 0 0
694 YC2BGB 0 0
695 YC2BHD 0 0
696 YC2BSS 0 0
697 YC2BYG 0 0
698 YC2BZF 0 0
699 YC2CAN 0 0
700 YC2CCX 0 0
701 YC2CDB 0 0
702 YC2CGV 0 0
703 YC2CLF 0 0
704 YC2CSA 0 0
705 YC2CSF 0 0
706 YC2CSG 0 0
707 YC2CSO 0 0
708 YC2CTZ 0 0
709 YC2CXZ 0 0
710 YC2DES 0 0
711 YC2DFD 0 0
712 YC2DGV 0 0
713 YC2DNC 0 0
714 YC2DPK 0 0
715 YC2DUD 0 0
716 YC2DUS 0 0
717 YC2DUV 0 0
718 YC2EAA 0 0
719 YC2EDD 0 0
720 YC2EEE 0 0
721 YC2EER 0 0
722 YC2EPY 0 0
723 YC2ETH 0 0
724 YC2FBE 0 0
725 YC2FCE 0 0
726 YC2FCL 0 0
727 YC2GBS 0 0
728 YC2GGW 0 0
729 YC2GKA 0 0
730 YC2GUH 0 0
731 YC2HCP 0 0
732 YC2HFG 0 0
733 YC2HJO 0 0
734 YC2HLA 0 0
735 YC2HLM 0 0
736 YC2HLO 0 0
737 YC2HMD 0 0
738 YC2HPG 0 0
739 YC2HQM 0 0
740 YC2HRN 0 0
741 YC2IBU 0 0
742 YC2IDM 0 0
743 YC2IFR 0 0
744 YC2JDC 0 0
745 YC2JOO 0 0
746 YC2JPO 0 0
747 YC2JPS 0 0
748 YC2JVX 0 0
749 YC2KMS 0 0
750 YC2KNI 0 0
751 YC2KOV 0 0
752 YC2KUI 0 0
753 YC2LCZ 0 0
754 YC2LGF 0 0
755 YC2LLH 0 0
756 YC2LPM 0 0
757 YC2LSH 0 0
758 YC2MBO 0 0
759 YC2MIB 0 0
760 YC2MUH 0 0
761 YC2MZY 0 0
762 YC2NJY 0 0
763 YC2OD 0 0
764 YC2OJY 0 0
765 YC2OLH 0 0
766 YC2OPT 0 0
767 YC2OQR 0 0
768 YC2OWB 0 0
769 YC2OXB 0 0
770 YC2PMD 0 0
771 YC2PRG 0 0
772 YC2PRO 0 0
773 YC2PRY 0 0
774 YC2PST 0 0
775 YC2PTC 0 0
776 YC2PTK 0 0
777 YC2RDO 0 0
778 YC2RNR 0 0
779 YC2RPO 0 0
780 YC2SBO 0 0
781 YC2SEC 0 0
782 YC2SLC 0 0
783 YC2SLF 0 0
784 YC2SOT 0 0
785 YC2SOV 0 0
786 YC2STS 0 0
787 YC2TDK 0 0
788 YC2TDP 0 0
789 YC2TFB 0 0
790 YC2TZ 0 0
791 YC2UBC 0 0
792 YC2UBE 0 0
793 YC2UCM 0 0
794 YC2UDD 0 0
795 YC2UGN 0 0
796 YC2UTW 0 0
797 YC2VA 0 0
798 YC2VOC 0 0
799 YC2VRG 0 0
800 YC2VUT 0 0
801 YC2VW 0 0
802 YC2VYT 0 0
803 YC2WH 0 0
804 YC2WKY 0 0
805 YC2WMU 0 0
806 YC2WNE 0 0
807 YC2WNS 0 0
808 YC2WXV 0 0
809 YC2WYY 0 0
810 YC2XCD 0 0
811 YC2XEN 0 0
812 YC2XJO 0 0
813 YC2XRW 0 0
814 YC2YIZ 0 0
815 YC2YWB 0 0
816 YC2YZA 0 0
817 YC3ATK 0 0
818 YC3BFS 0 0
819 YC3BIG 0 0
820 YC3BQS 0 0
821 YC3BXK 0 0
822 YC3COY 0 0
823 YC3CQY 0 0
824 YC3CTE 0 0
825 YC3DRV 0 0
826 YC3EVR 0 0
827 YC3FIE 0 0
828 YC3FIT 0 0
829 YC3FQE 0 0
830 YC3FTY 0 0
831 YC3FUS 0 0
832 YC3GER 0 0
833 YC3GHW 0 0
834 YC3GRK 0 0
835 YC3GZW 0 0
836 YC3HAR 0 0
837 YC3HVW 0 0
838 YC3JBT 0 0
839 YC3LKP 0 0
840 YC3LKU 0 0
841 YC3LMN 0 0
842 YC3LMS 0 0
843 YC3LQX 0 0
844 YC3MNW 0 0
845 YC3PRG 0 0
846 YC3PUN 0 0
847 YC3RBI 0 0
848 YC3REO 0 0
849 YC3RGX 0 0
850 YC3RPW 0 0
851 YC3RVA 0 0
852 YC3RYX 0 0
853 YC3SR 0 0
854 YC3TAA 0 0
855 YC3TAM 0 0
856 YC3TDA 0 0
857 YC3TEN 0 0
858 YC3TKM 0 0
859 YC3TNO 0 0
860 YC3VCD 0 0
861 YC3WJL 0 0
862 YC3XDR 0 0
863 YC3XJH 0 0
864 YC3YCQ 0 0
865 YC3YLT 0 0
866 YC3YOG 0 0
867 YC4CYM 0 0
868 YC4DCE 0 0
869 YC4FAJ 0 0
870 YC4FET 0 0
871 YC4FQK 0 0
872 YC4FYC 0 0
873 YC4GJO 0 0
874 YC4GWS 0 0
875 YC4GWY 0 0
876 YC4HVM 0 0
877 YC4IDY 0 0
878 YC4IHP 0 0
879 YC4IIL 0 0
880 YC4IPA 0 0
881 YC4IXE 0 0
882 YC4JDG 0 0
883 YC4JHY 0 0
884 YC4JPR 0 0
885 YC4JSW 0 0
886 YC4KIA 0 0
887 YC4KJO 0 0
888 YC4KQL 0 0
889 YC4LF 0 0
890 YC4LGQ 0 0
891 YC4LX 0 0
892 YC4MPA 0 0
893 YC4MWD 0 0
894 YC4MWL 0 0
895 YC4NBD 0 0
896 YC4NUB 0 0
897 YC4NVD 0 0
898 YC4OBN 0 0
899 YC4ORN 0 0
900 YC4PDT 0 0
901 YC4PIW 0 0
902 YC4PJY 0 0
903 YC4PKS 0 0
904 YC4PSB 0 0
905 YC4PSG 0 0
906 YC4TCH 0 0
907 YC4WGY 0 0
908 YC4XGI 0 0
909 YC5AAD 0 0
910 YC5AAK 0 0
911 YC5ABK 0 0
912 YC5ABL 0 0
913 YC5ACD 0 0
914 YC5BMG 0 0
915 YC5DDE 0 0
916 YC5DYV 0 0
917 YC5EAF 0 0
918 YC5EAV 0 0
919 YC5EGN 0 0
920 YC5GMC 0 0
921 YC5HFN 0 0
922 YC5HKC 0 0
923 YC5IBO 0 0
924 YC5IHA 0 0
925 YC5JAC 0 0
926 YC5KCC 0 0
927 YC5KCD 0 0
928 YC5KDO 0 0
929 YC5KLQ 0 0
930 YC5KND 0 0
931 YC5KNJ 0 0
932 YC5KTM 0 0
933 YC5KVV 0 0
934 YC5KWN 0 0
935 YC5KWW 0 0
936 YC5KXI 0 0
937 YC5KYH 0 0
938 YC5LBD 0 0
939 YC5LBR 0 0
940 YC5LCA 0 0
941 YC5LCP 0 0
942 YC5MKT 0 0
943 YC5NBA 0 0
944 YC5NCB 0 0
945 YC5OE 0 0
946 YC5RBT 0 0
947 YC5RKL 0 0
948 YC5SLA 0 0
949 YC5TEB 0 0
950 YC5YC 0 0
951 YC5YDD 0 0
952 YC6CMD 0 0
953 YC6EID/1 0 0
954 YC6IPX 0 0
955 YC6NBC 0 0
956 YC6SUT 0 0
957 YC7BDB 0 0
958 YC7BGP 0 0
959 YC7BHG 0 0
960 YC7BIL 0 0
961 YC7BJ 0 0
962 YC7BKR 0 0
963 YC7BLA 0 0
964 YC7BNN 0 0
965 YC7BYH 0 0
966 YC7CJB 0 0
967 YC7CNR 0 0
968 YC7CPZ 0 0
969 YC7CSE 0 0
970 YC7CTN 0 0
971 YC7CZI 0 0
972 YC7DBO 0 0
973 YC7DBP 0 0
974 YC7DBU 0 0
975 YC7DBZ 0 0
976 YC7DDG 0 0
977 YC7DDR 0 0
978 YC7DDU 0 0
979 YC7DDW 0 0
980 YC7DFG 0 0
981 YC7DFN 0 0
982 YC7DGI 0 0
983 YC7DSY 0 0
984 YC7ECA 0 0
985 YC7ECF 0 0
986 YC7EGI 0 0
987 YC7EVA 0 0
988 YC7FII 0 0
989 YC7FQA 0 0
990 YC7FXG 0 0
991 YC7FYS 0 0
992 YC7GVA 0 0
993 YC7GWD 0 0
994 YC7HEO 0 0
995 YC7HTG 0 0
996 YC7HYK 0 0
997 YC7IEQ 0 0
998 YC7IHH 0 0
999 YC7IPI 0 0
1000 YC7IQI 0 0
1001 YC7IUP 0 0
1002 YC7IZJ 0 0
1003 YC7JFW 0 0
1004 YC7KKL 0 0
1005 YC7KLZ 0 0
1006 YC7KS 0 0
1007 YC7KWS 0 0
1008 YC7LA 0 0
1009 YC7LLE 0 0
1010 YC7LLYB 0 0
1011 YC7LNI 0 0
1012 YC7LP 0 0
1013 YC7LSA 0 0
1014 YC7LSI 0 0
1015 YC7LTF 0 0
1016 YC7LVF 0 0
1017 YC7LXI 0 0
1018 YC7LXV 0 0
1019 YC7LYD 0 0
1020 YC7LYX 0 0
1021 YC7MAB 0 0
1022 YC7MCQ 0 0
1023 YC7MDE 0 0
1024 YC7MKZ 0 0
1025 YC7MLF 0 0
1026 YC7MLQ 0 0
1027 YC7MML 0 0
1028 YC7MOB 0 0
1029 YC7MZI 0 0
1030 YC7NGI 0 0
1031 YC7NON 0 0
1032 YC7NUL 0 0
1033 YC7NUP 0 0
1034 YC7OCN 0 0
1035 YC7OHT 0 0
1036 YC7OOS 0 0
1037 YC7RYG 0 0
1038 YC7SSS 0 0
1039 YC7UAH 0 0
1040 YC7UBK 0 0
1041 YC7UFW 0 0
1042 YC7UOK 0 0
1043 YC7UQX 0 0
1044 YC7UVB 0 0
1045 YC7VGB 0 0
1046 YC7VPM 0 0
1047 YC7WDE 0 0
1048 YC7WHE 0 0
1049 YC7YCO 0 0
1050 YC7YCT 0 0
1051 YC7YDB 0 0
1052 YC7YGJ 0 0
1053 YC7YGR 0 0
1054 YC7YLE 0 0
1055 YC7YYA 0 0
1056 YC8AAO 0 0
1057 YC8ACK 0 0
1058 YC8AGZ 0 0
1059 YC8AJR 0 0
1060 YC8AO 0 0
1061 YC8AXP 0 0
1062 YC8BAE 0 0
1063 YC8BAJ 0 0
1064 YC8BHD 0 0
1065 YC8BKM 0 0
1066 YC8BOQ 0 0
1067 YC8BR 0 0
1068 YC8BZ 0 0
1069 YC8CAD 0 0
1070 YC8CAJ 0 0
1071 YC8CAQ 0 0
1072 YC8CCP 0 0
1073 YC8CEC 0 0
1074 YC8CEX 0 0
1075 YC8CIO 0 0
1076 YC8COI 0 0
1077 YC8CTR 0 0
1078 YC8DAO 0 0
1079 YC8DKZ 0 0
1080 YC8DOT 0 0
1081 YC8DVB 0 0
1082 YC8EBT 0 0
1083 YC8EDT 0 0
1084 YC8EPO 0 0
1085 YC8ERU 0 0
1086 YC8ES 0 0
1087 YC8EYU 0 0
1088 YC8FEE 0 0
1089 YC8FIT 0 0
1090 YC8FKN 0 0
1091 YC8FXI 0 0
1092 YC8FZB 0 0
1093 YC8GDP 0 0
1094 YC8GEV 0 0
1095 YC8GHM 0 0
1096 YC8GLW 0 0
1097 YC8GPK 0 0
1098 YC8HTF 0 0
1099 YC8HW 0 0
1100 YC8KFS 0 0
1101 YC8KKE 0 0
1102 YC8LJK 0 0
1103 YC8LJZ 0 0
1104 YC8LRP 0 0
1105 YC8MHM 0 0
1106 YC8MII 0 0
1107 YC8MJG 0 0
1108 YC8MKA 0 0
1109 YC8MOB 0 0
1110 YC8NMH 0 0
1111 YC8NYJ 0 0
1112 YC8OUP 0 0
1113 YC8PHO 0 0
1114 YC8RDG 0 0
1115 YC8RZW 0 0
1116 YC8SAI 0 0
1117 YC8SLX 0 0
1118 YC8SXS 0 0
1119 YC8UDV 0 0
1120 YC8UOX 0 0
1121 YC8UVD 0 0
1122 YC8UVS 0 0
1123 YC8UYJ 0 0
1124 YC8VDT 0 0
1125 YC8VFB 0 0
1126 YC9AGM 0 0
1127 YC9AIG 0 0
1128 YC9BAC 0 0
1129 YC9BBT 0 0
1130 YC9BCD 0 0
1131 YC9BEG 0 0
1132 YC9BFQ 0 0
1133 YC9BGE 0 0
1134 YC9BHJ 0 0
1135 YC9BIH 0 0
1136 YC9BOX 0 0
1137 YC9BVB 0 0
1138 YC9CCU 0 0
1139 YC9CHZ 0 0
1140 YC9CJ 0 0
1141 YC9CJJ 0 0
1142 YC9CRV 0 0
1143 YC9CT 0 0
1144 YC9CUN 0 0
1145 YC9CYN 0 0
1146 YC9DE 0 0
1147 YC9DLL 0 0
1148 YC9DOI 0 0
1149 YC9DPO 0 0
1150 YC9DSO 0 0
1151 YC9DTH 0 0
1152 YC9DYL 0 0
1153 YC9EGD 0 0
1154 YC9ELS 0 0
1155 YC9EQ 0 0
1156 YC9FAK 0 0
1157 YC9FAO 0 0
1158 YC9FAR 0 0
1159 YC9FAV 0 0
1160 YC9FD 0 0
1161 YC9FVP 0 0
1162 YC9GDP 0 0
1163 YC9HBF 0 0
1164 YC9HIU 0 0
1165 YC9HU 0 0
1166 YC9IMH 0 0
1167 YC9IZF/2 0 0
1168 YC9JBC 0 0
1169 YC9JKT 0 0
1170 YC9KFW 0 0
1171 YC9KLD 0 0
1172 YC9KUF 0 0
1173 YC9LHM 0 0
1174 YC9MAW 0 0
1175 YC9MX 0 0
1176 YC9NCR 0 0
1177 YC9OBL 0 0
1178 YC9OBS 0 0
1179 YC9RIE 0 0
1180 YC9RON 0 0
1181 YC9URT 0 0
1182 YC9USJ 0 0
1183 YC9UVG 0 0
1184 YC9VCQ 0 0
1185 YC9VED 0 0
1186 YC9VIZ 0 0
1187 YC9VM 0 0
1188 YC9VWM 0 0
1189 YC9WIL 0 0
1190 YC9WL 0 0
1191 YC9XHN 0 0
1192 YC9XST 0 0
1193 YC9XYP 0 0
1194 YC9YES 0 0
1195 YD0ABB 0 0
1196 YD0ABD/4 0 0
1197 YD0ACR 0 0
1198 YD0ADL/4 0 0
1199 YD0ADQ 0 0
1200 YD0AGF 0 0
1201 YD0AGU 0 0
1202 YD0AGW 0 0
1203 YD0AIB 0 0
1204 YD0AIP 0 0
1205 YD0AIR 0 0
1206 YD0AJM 0 0
1207 YD0AJQ 0 0
1208 YD0AJX 0 0
1209 YD0AKD 0 0
1210 YD0AKK 0 0
1211 YD0AOA 0 0
1212 YD0AOM 0 0
1213 YD0AON 0 0
1214 YD0APT 0 0
1215 YD0APU 0 0
1216 YD0APZ 0 0
1217 YD0AQC 0 0
1218 YD0AQN 0 0
1219 YD0AQQ 0 0
1220 YD0AQV 0 0
1221 YD0ARG 0 0
1222 YD0ARV 0 0
1223 YD0ARX 0 0
1224 YD0ASL 0 0
1225 YD0ASM 0 0
1226 YD0ASO 0 0
1227 YD0ASR 0 0
1228 YD0ASV 0 0
1229 YD0ASX 0 0
1230 YD0ATA 0 0
1231 YD0ATJ 0 0
1232 YD0ATW 0 0
1233 YD0AUJ 0 0
1234 YD0AUN 0 0
1235 YD0AUN/1 0 0
1236 YD0AUU 0 0
1237 YD0AUW 0 0
1238 YD0AUZ 0 0
1239 YD0AVB 0 0
1240 YD0AVC 0 0
1241 YD0AVU 0 0
1242 YD0AVW 0 0
1243 YD0AWA 0 0
1244 YD0AWC 0 0
1245 YD0AWE 0 0
1246 YD0BMC 0 0
1247 YD0BOY 0 0
1248 YD0EMS 0 0
1249 YD0ETD 0 0
1250 YD0EVL 0 0
1251 YD0EYA 0 0
1252 YD0FZF 0 0
1253 YD0HAN 0 0
1254 YD0IDM 0 0
1255 YD0JDI 0 0
1256 YD0JDL 0 0
1257 YD0JDV 0 0
1258 YD0JOY 0 0
1259 YD0KZE 0 0
1260 YD0LHM 0 0
1261 YD0LWO 0 0
1262 YD0MAE 0 0
1263 YD0MYU 0 0
1264 YD0MZQ 0 0
1265 YD0NAN 0 0
1266 YD0NHG 0 0
1267 YD0NQK 0 0
1268 YD0NVU 0 0
1269 YD0NXX 0 0
1270 YD0OFR 0 0
1271 YD0OTN 0 0
1272 YD0OVE 0 0
1273 YD0PFE 0 0
1274 YD0PGF 0 0
1275 YD0PNE 0 0
1276 YD0PPT 0 0
1277 YD0PUC/1 0 0
1278 YD0PUJ 0 0
1279 YD0PXB 0 0
1280 YD0PZP 0 0
1281 YD0REC 0 0
1282 YD0RFJ 0 0
1283 YD0RFT 0 0
1284 YD0RLQ 0 0
1285 YD0RMD 0 0
1286 YD0RWY 0 0
1287 YD0SBK 0 0
1288 YD0SEE 0 0
1289 YD0SIF 0 0
1290 YD0SII 0 0
1291 YD0SJD 0 0
1292 YD0SJK 0 0
1293 YD0SKQ 0 0
1294 YD0SKS 0 0
1295 YD0SMN 0 0
1296 YD0SMO 0 0
1297 YD0SNZ 0 0
1298 YD0SPC 0 0
1299 YD0SQQ 0 0
1300 YD0SQS 0 0
1301 YD0SRA 0 0
1302 YD0SRH 0 0
1303 YD0SSH 0 0
1304 YD0SSZ 0 0
1305 YD0TRR 0 0
1306 YD0TUY 0 0
1307 YD0UBW 0 0
1308 YD0WG 0 0
1309 YD0WOW 0 0
1310 YD1AAU 0 0
1311 YD1ACG 0 0
1312 YD1ACP 0 0
1313 YD1ADU 0 0
1314 YD1AGY 0 0
1315 YD1ALB 0 0
1316 YD1ALD 0 0
1317 YD1ALO 0 0
1318 YD1AME 0 0
1319 YD1AMI 0 0
1320 YD1AMK 0 0
1321 YD1ANV 0 0
1322 YD1ANW 0 0
1323 YD1AOH 0 0
1324 YD1APO 0 0
1325 YD1AQB 0 0
1326 YD1AQP 0 0
1327 YD1AQZ 0 0
1328 YD1ARI 0 0
1329 YD1ARZ 0 0
1330 YD1ASN 0 0
1331 YD1ATL 0 0
1332 YD1AUB 0 0
1333 YD1AVJ 0 0
1334 YD1AWN 0 0
1335 YD1AXL 0 0
1336 YD1AXM 0 0
1337 YD1AXS 0 0
1338 YD1AYO 0 0
1339 YD1AZF 0 0
1340 YD1BAF 0 0
1341 YD1BBF 0 0
1342 YD1BCA 0 0
1343 YD1BCH 0 0
1344 YD1BCM 0 0
1345 YD1BDH 0 0
1346 YD1BDY 0 0
1347 YD1BEI 0 0
1348 YD1BFD 0 0
1349 YD1BFG 0 0
1350 YD1BHI 0 0
1351 YD1BHJ 0 0
1352 YD1BIO 0 0
1353 YD1BKC 0 0
1354 YD1BLJ 0 0
1355 YD1BLL 0 0
1356 YD1BMI 0 0
1357 YD1BMS 0 0
1358 YD1BMX 0 0
1359 YD1BNI 0 0
1360 YD1BNO 0 0
1361 YD1BPB 0 0
1362 YD1BPW 0 0
1363 YD1BQD 0 0
1364 YD1BRG 0 0
1365 YD1BTG 0 0
1366 YD1BTK 0 0
1367 YD1BTM 0 0
1368 YD1BUS 0 0
1369 YD1BVK 0 0
1370 YD1BWJ 0 0
1371 YD1BXL 0 0
1372 YD1BYU 0 0
1373 YD1BZW 0 0
1374 YD1CBC 0 0
1375 YD1CCQ 0 0
1376 YD1CDC 0 0
1377 YD1CEK 0 0
1378 YD1CFE 0 0
1379 YD1CFR 0 0
1380 YD1CGE 0 0
1381 YD1CGO 0 0
1382 YD1CGU 0 0
1383 YD1CHM 0 0
1384 YD1CIL 0 0
1385 YD1CIU 0 0
1386 YD1CIV 0 0
1387 YD1CJF 0 0
1388 YD1CJO 0 0
1389 YD1CJZ 0 0
1390 YD1CLE 0 0
1391 YD1CMV 0 0
1392 YD1CMZ 0 0
1393 YD1CNW 0 0
1394 YD1COL 0 0
1395 YD1CPO 0 0
1396 YD1CPW 0 0
1397 YD1CQG 0 0
1398 YD1CQR 0 0
1399 YD1CQS 0 0
1400 YD1CQV 0 0
1401 YD1CRD 0 0
1402 YD1CRG 0 0
1403 YD1CRL 0 0
1404 YD1CRO 0 0
1405 YD1CRP 0 0
1406 YD1CRT 0 0
1407 YD1CSA 0 0
1408 YD1CUB 0 0
1409 YD1CUE 0 0
1410 YD1CUF 0 0
1411 YD1CUX 0 0
1412 YD1CVT 0 0
1413 YD1CWR 0 0
1414 YD1CXD 0 0
1415 YD1CXH 0 0
1416 YD1CYE 0 0
1417 YD1CYJ 0 0
1418 YD1CYS 0 0
1419 YD1CZE 0 0
1420 YD1DAA 0 0
1421 YD1DBE 0 0
1422 YD1DBI 0 0
1423 YD1DCG 0 0
1424 YD1DDL 0 0
1425 YD1DDO 0 0
1426 YD1DDQ 0 0
1427 YD1DEL 0 0
1428 YD1DEM 0 0
1429 YD1DFZ 0 0
1430 YD1DGG 0 0
1431 YD1DGL 0 0
1432 YD1DGR 0 0
1433 YD1DHC 0 0
1434 YD1DHD 0 0
1435 YD1DHE 0 0
1436 YD1DHP 0 0
1437 YD1DID 0 0
1438 YD1DIS 0 0
1439 YD1DIY 0 0
1440 YD1DJ 0 0
1441 YD1DJP 0 0
1442 YD1DKB 0 0
1443 YD1DLA 0 0
1444 YD1DLG 0 0
1445 YD1DLN 0 0
1446 YD1DLW 0 0
1447 YD1DMH 0 0
1448 YD1DMP 0 0
1449 YD1DOH 0 0
1450 YD1DPF 0 0
1451 YD1DQQ 0 0
1452 YD1DQU 0 0
1453 YD1DRC 0 0
1454 YD1DRH 0 0
1455 YD1DRR 0 0
1456 YD1DRW 0 0
1457 YD1DSF 0 0
1458 YD1DSG 0 0
1459 YD1DTP 0 0
1460 YD1DUH 0 0
1461 YD1DUV 0 0
1462 YD1DVW 0 0
1463 YD1DVY 0 0
1464 YD1DXT 0 0
1465 YD1DYF 0 0
1466 YD1DYI 0 0
1467 YD1DYZ 0 0
1468 YD1DZK 0 0
1469 YD1DZO 0 0
1470 YD1DZU 0 0
1471 YD1EAA 0 0
1472 YD1EAI 0 0
1473 YD1EAL 0 0
1474 YD1EAN 0 0
1475 YD1EAR 0 0
1476 YD1EAS 0 0
1477 YD1EAU 0 0
1478 YD1EAY 0 0
1479 YD1EAZ 0 0
1480 YD1EBB 0 0
1481 YD1EBC 0 0
1482 YD1EBG 0 0
1483 YD1EBL 0 0
1484 YD1EBN 0 0
1485 YD1EBP 0 0
1486 YD1EBQ 0 0
1487 YD1EBV 0 0
1488 YD1ECE 0 0
1489 YD1ECP 0 0
1490 YD1ECR 0 0
1491 YD1EDK 0 0
1492 YD1EDZ 0 0
1493 YD1EEB 0 0
1494 YD1EEC 0 0
1495 YD1EEJ 0 0
1496 YD1EEO 0 0
1497 YD1EEU 0 0
1498 YD1EFJ 0 0
1499 YD1EFU 0 0
1500 YD1EFZ 0 0
1501 YD1EHA 0 0
1502 YD1EHP 0 0
1503 YD1EIS 0 0
1504 YD1EIT 0 0
1505 YD1EJP 0 0
1506 YD1EJQ 0 0
1507 YD1EKK 0 0
1508 YD1EKY 0 0
1509 YD1ELA 0 0
1510 YD1ELG 0 0
1511 YD1EMV 0 0
1512 YD1ENI 0 0
1513 YD1EOA 0 0
1514 YD1EOK 0 0
1515 YD1EOO 0 0
1516 YD1EPK 0 0
1517 YD1EQO 0 0
1518 YD1EQY 0 0
1519 YD1ERM 0 0
1520 YD1ERS 0 0
1521 YD1ETD 0 0
1522 YD1ETH 0 0
1523 YD1EUD 0 0
1524 YD1EUF 0 0
1525 YD1EUR 0 0
1526 YD1EVD 0 0
1527 YD1EWD 0 0
1528 YD1EWV 0 0
1529 YD1EWY 0 0
1530 YD1EYL 0 0
1531 YD1EYO 0 0
1532 YD1EYS 0 0
1533 YD1FAP 0 0
1534 YD1FAQ 0 0
1535 YD1FAZ 0 0
1536 YD1FBF 0 0
1537 YD1FCD 0 0
1538 YD1FCY 0 0
1539 YD1FDA 0 0
1540 YD1FDB 0 0
1541 YD1FDC 0 0
1542 YD1FDF 0 0
1543 YD1FDI 0 0
1544 YD1FDJ 0 0
1545 YD1FDN 0 0
1546 YD1FDV 0 0
1547 YD1FEB 0 0
1548 YD1FEG 0 0
1549 YD1FEP 0 0
1550 YD1FEY 0 0
1551 YD1FEZ 0 0
1552 YD1FFB 0 0
1553 YD1FFC 0 0
1554 YD1FFI 0 0
1555 YD1FGH 0 0
1556 YD1FGW 0 0
1557 YD1FLF 0 0
1558 YD1FMV 0 0
1559 YD1FNE 0 0
1560 YD1FNW 0 0
1561 YD1FOD 0 0
1562 YD1FOP 0 0
1563 YD1FOV 0 0
1564 YD1FPA 0 0
1565 YD1FPC 0 0
1566 YD1FPD 0 0
1567 YD1FPM 0 0
1568 YD1FPY 0 0
1569 YD1FRE 0 0
1570 YD1FRI 0 0
1571 YD1FRN 0 0
1572 YD1FRU 0 0
1573 YD1FSM 0 0
1574 YD1FTT 0 0
1575 YD1FVC 0 0
1576 YD1FVJ 0 0
1577 YD1FXF 0 0
1578 YD1FZE 0 0
1579 YD1GAG 0 0
1580 YD1GCX 0 0
1581 YD1GER 0 0
1582 YD1GFD 0 0
1583 YD1GFJ 0 0
1584 YD1GFN 0 0
1585 YD1GGG 0 0
1586 YD1GJH 0 0
1587 YD1GJM 0 0
1588 YD1GJP 0 0
1589 YD1GLX 0 0
1590 YD1GMA 0 0
1591 YD1GNI 0 0
1592 YD1GQU 0 0
1593 YD1GST 0 0
1594 YD1GTP 0 0
1595 YD1GTQ 0 0
1596 YD1GUA 0 0
1597 YD1GUI 0 0
1598 YD1GWX 0 0
1599 YD1GXC 0 0
1600 YD1GXF 0 0
1601 YD1GZH 0 0
1602 YD1HAL 0 0
1603 YD1HAY 0 0
1604 YD1HCO 0 0
1605 YD1HFF 0 0
1606 YD1HFH 0 0
1607 YD1HFJ 0 0
1608 YD1HGJ 0 0
1609 YD1HGW 0 0
1610 YD1HIE 0 0
1611 YD1HJW 0 0
1612 YD1HKT 0 0
1613 YD1HON 0 0
1614 YD1HOQ 0 0
1615 YD1HPC 0 0
1616 YD1HPH 0 0
1617 YD1HPS 0 0
1618 YD1HPZ 0 0
1619 YD1HQN 0 0
1620 YD1HQU 0 0
1621 YD1HUQ 0 0
1622 YD1HVP 0 0
1623 YD1HXL 0 0
1624 YD1HYJ 0 0
1625 YD1HZV 0 0
1626 YD1ICN 0 0
1627 YD1ICV 0 0
1628 YD1IDS 0 0
1629 YD1IED 0 0
1630 YD1IEM 0 0
1631 YD1IER 0 0
1632 YD1IFN 0 0
1633 YD1IGY 0 0
1634 YD1IHE 0 0
1635 YD1IIU 0 0
1636 YD1IIV 0 0
1637 YD1ILS 0 0
1638 YD1IMP 0 0
1639 YD1INT 0 0
1640 YD1INU 0 0
1641 YD1IOD 0 0
1642 YD1ION 0 0
1643 YD1IOU 0 0
1644 YD1IPE 0 0
1645 YD1ISM 0 0
1646 YD1IUK 0 0
1647 YD1IUZ 0 0
1648 YD1IVC 0 0
1649 YD1IWX 0 0
1650 YD1IYV 0 0
1651 YD1JAH 0 0
1652 YD1JAW 0 0
1653 YD1JBV 0 0
1654 YD1JBW 0 0
1655 YD1JCG 0 0
1656 YD1JDW 0 0
1657 YD1JED 0 0
1658 YD1JEE 0 0
1659 YD1JGB 0 0
1660 YD1JGJ 0 0
1661 YD1JGM 0 0
1662 YD1JIT 0 0
1663 YD1JJS 0 0
1664 YD1JJZ 0 0
1665 YD1JKA 0 0
1666 YD1JLZ 0 0
1667 YD1JMV 0 0
1668 YD1JNI 0 0
1669 YD1JNY 0 0
1670 YD1JNZ 0 0
1671 YD1JOT 0 0
1672 YD1JQJ 0 0
1673 YD1JQM 0 0
1674 YD1JQX 0 0
1675 YD1JSX 0 0
1676 YD1JTX 0 0
1677 YD1JVY 0 0
1678 YD1JWA 0 0
1679 YD1JWG 0 0
1680 YD1JWL 0 0
1681 YD1JWN 0 0
1682 YD1JWV 0 0
1683 YD1JYH 0 0
1684 YD1JZK 0 0
1685 YD1JZQ 0 0
1686 YD1JZR 0 0
1687 YD1KAJ 0 0
1688 YD1KBC 0 0
1689 YD1KCF 0 0
1690 YD1KCI 0 0
1691 YD1KCJ 0 0
1692 YD1KDA 0 0
1693 YD1KDC 0 0
1694 YD1KDH 0 0
1695 YD1KDP 0 0
1696 YD1KFN 0 0
1697 YD1KFS 0 0
1698 YD1KGE 0 0
1699 YD1KHK 0 0
1700 YD1KIF 0 0
1701 YD1KJA 0 0
1702 YD1KJP 0 0
1703 YD1KKE 0 0
1704 YD1KLH 0 0
1705 YD1KMF 0 0
1706 YD1KMT 0 0
1707 YD1KNI 0 0
1708 YD1KOV 0 0
1709 YD1KQI 0 0
1710 YD1KRU 0 0
1711 YD1KSP 0 0
1712 YD1KWS 0 0
1713 YD1KXA 0 0
1714 YD1KXS 0 0
1715 YD1KXU 0 0
1716 YD1KXV 0 0
1717 YD1KXW 0 0
1718 YD1KXZ 0 0
1719 YD1KYN 0 0
1720 YD1KZA 0 0
1721 YD1KZP 0 0
1722 YD1KZZ 0 0
1723 YD1LAO 0 0
1724 YD1LAQ 0 0
1725 YD1LBF 0 0
1726 YD1LBV 0 0
1727 YD1LCY 0 0
1728 YD1LDF 0 0
1729 YD1LEQ 0 0
1730 YD1LFI 0 0
1731 YD1LFO 0 0
1732 YD1LFP 0 0
1733 YD1LGB 0 0
1734 YD1LHG 0 0
1735 YD1LHI 0 0
1736 YD1LHQ 0 0
1737 YD1LHV 0 0
1738 YD1LJH 0 0
1739 YD1LJT 0 0
1740 YD1LKI 0 0
1741 YD1LLB 0 0
1742 YD1LLF 0 0
1743 YD1LMB 0 0
1744 YD1LMQ 0 0
1745 YD1LNE 0 0
1746 YD1LNF 0 0
1747 YD1LNS 0 0
1748 YD1LOE 0 0
1749 YD1LOH 0 0
1750 YD1LOP 0 0
1751 YD1LOZ 0 0
1752 YD1LQK 0 0
1753 YD1LUL 0 0
1754 YD1LWB 0 0
1755 YD1LWJ 0 0
1756 YD1LWJ/2 0 0
1757 YD1LXJ 0 0
1758 YD1LXO 0 0
1759 YD1LYE 0 0
1760 YD1LYG 0 0
1761 YD1LZF 0 0
1762 YD1MCD 0 0
1763 YD1MED 0 0
1764 YD1MGR 0 0
1765 YD1MHZ 0 0
1766 YD1MIX 0 0
1767 YD1MLV 0 0
1768 YD1NDX 0 0
1769 YD1NEN 0 0
1770 YD1OAS 0 0
1771 YD1OBH 0 0
1772 YD1OBI 0 0
1773 YD1OIC 0 0
1774 YD1ONI 0 0
1775 YD1OSA 0 0
1776 YD1OTS 0 0
1777 YD1OVU 0 0
1778 YD1OYJ 0 0
1779 YD1PAK 0 0
1780 YD1PAP 0 0
1781 YD1PEG 0 0
1782 YD1PEM 0 0
1783 YD1PHR 0 0
1784 YD1PIO 0 0
1785 YD1PMO 0 0
1786 YD1PNC 0 0
1787 YD1POT 0 0
1788 YD1RAA 0 0
1789 YD1RAZ 0 0
1790 YD1RCK 0 0
1791 YD1REA 0 0
1792 YD1REH 0 0
1793 YD1REM 0 0
1794 YD1REN 0 0
1795 YD1RET 0 0
1796 YD1RG 0 0
1797 YD1RGH 0 0
1798 YD1RGY 0 0
1799 YD1RHN 0 0
1800 YD1RKK 0 0
1801 YD1RKR 0 0
1802 YD1RLF 0 0
1803 YD1RLG 0 0
1804 YD1RLL 0 0
1805 YD1RMQ 0 0
1806 YD1RNC 0 0
1807 YD1RNE 0 0
1808 YD1RNO 0 0
1809 YD1ROF 0 0
1810 YD1RQD 0 0
1811 YD1RQH 0 0
1812 YD1RQZ 0 0
1813 YD1RRO 0 0
1814 YD1RRZ 0 0
1815 YD1RSK 0 0
1816 YD1RTG 0 0
1817 YD1RTI 0 0
1818 YD1RUK 0 0
1819 YD1SBY 0 0
1820 YD1SDL 0 0
1821 YD1SGQ 0 0
1822 YD1SRF 0 0
1823 YD1TAJ 0 0
1824 YD1TAW 0 0
1825 YD1TCA 0 0
1826 YD1UTA 0 0
1827 YD1VEG 0 0
1828 YD1VET 0 0
1829 YD1VHC 0 0
1830 YD1WAH 0 0
1831 YD1WBH 0 0
1832 YD1WDL 0 0
1833 YD1WET 0 0
1834 YD1WGC 0 0
1835 YD1XCK 0 0
1836 YD1XEL 0 0
1837 YD1YTM 0 0
1838 YD2AAK 0 0
1839 YD2AEL 0 0