Welcome to OLKB Official Site


Celebrating 100 Years of Gedung Sate
Post on 2020-09-12 20:21:00/

Taggal event

2020-09-17 07:00:00 sampai 2020-09-30 23:59:00

SEJARAH

 

HISTORY OF GEDUNG SATE

            Batavia’s environmental condition was worsened in the early 1900s. This situation prompted H.F. Tillema, a health inspector from Semarang who recently posted the results of her research about cities in the Dutch East Indies, submitted a proposal to the Governor General J.P. van Limburg Stirum in order to move the capital of Dutch East Indies to Bandung, where the natural environment was much healthier.

            Supported by many Bandung’s figures at that time, such as Prof. J. Klopper (Rector of Technische Hoogeschool te Bandoeng or ITB), K.A.R. Bosscha, mayor Bertus Coops, etc. In 1918, Governor General Stirum made a basic decision (beginselbesluit) about moving the capital from Batavia to Bandung. Major construction for Bandung City was begun. Complex of government department buildings had been designed and the construction began. Modern houses and villa complexes for government employees and the general public also had been built in various corners in Bandung City.

            The monumental building in this massive displacement plan was Departement van Gouvernementsbedrijven (Department of Government Enterprises) which began construction on 27 July 1920. The following year, Departement van Gouvernementsbedrijven joined with Burgerlijke Openbare Werken (Public Works) to become Department van Verkeer en Waterstaat with assignments in the fields of railways, postal savings bank, electricity, irrigation, private mining, and air transport.

            Not surprisingly, after completion Department van Verkeer en Waterstaat building was occupied by several different departments, such as Staatspoor en Stramwegen (railways), PTT (Post, Telegraph, and Telephone), Geologisch Laboratories, even Centrale Bibliotheek (central/joint library). One department that was rarely known to people but had also been active in Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) was the Radiolaboratorium which occupied the back of Gedung Sate. The name Gedung Sate was inspired by shape of the top of building, just above the main entrance which looks like a skewer. The sum of six stabs represented the cost of the building which was six million guilders.

            During World War I, when Netherlands was a neutral country, access to communications through the undersea telegraph cable network was blocked and rejected its use because important parts of this network were often under control of one of the warring parties (between Great Britain, France and Russia versus Germany, Austria, Hungary and Italy). This situation became forced behind the effort to establish wireless communication links using independent long waves between Europe and its colonies in the East Indies. These efforts resulted in a new understanding of the potential of long-distance wireless communication.

            Dr. de Groot, graduated from Delft University, Netherlands, who tried to build a radio receiver installation that could connect the Netherlands with the Indies in 1917. The first installation to be built was a station with two antennas, each of antennas had a width of 2 kilometers in Tjangkring Village, Tjiparaj. After that, a receiving station was also tried to be built in Rantjaekek and Padalarang. After this, a receiving station was opened in Tjililin (1918). During construction of the Tjangkring Station, de Groot also pioneered the construction of a main transmitter station with a telegraph antenna system and radio telephones in the valley between Mount Puntang and Mount Halimun which belonged to the Mount Malabar complex. The antenna span of 2 kilometers with an altitude between 250 m to 750 m, and was the highest antenna in the world at that time, could be completed in March 1918.

            The station complex with an antenna system on Mount Puntang was called Radio Malabar and at that time was called The Most Powerful Arc Transmitter Ever. This radio station was established by the Governor General of Dutch East Indies, Dirk Fock, on May 5, 1923 by sending radio telegraph messages to the Queen of Netherlands and the Minister of Colonial Affairs. Although that day there was no response from the station in Netherlands, 5 May 1923 was considered the date of inauguration and the date of radio telegraph connection between Dutch East Indies and Netherlands.

            Apart from the places which mentioned above, actually a wave transmitter station was also built in Cimindi, but because the area was too small for the installation of a large antenna which required a large area, this station was finally moved to Palasari, Dayeuhkolot. In the steps of building the entire radio transmitter system, Radio Service, which was under Department van Gouvernementsbedrijven, also built a Radio Laboratory which was located at the back of Gouvernementsbedrijven building as known as Gedung Sate. No wonder if you look at old photos of Gedung Sate since its construction in the 1920s to 1930s we would see two large antenna towers on the left and right wings of Gedung Sate. After 1930, Radio Laboratory was moved to Tegalega (PT INTI).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESCHIEDENIS VAN GEDUNG SATE

            De milieutoestand van Batavia verslechterde begin jaren 1900, wat H.F. Tillema, een gezondheidsdeskundige van Semarang die net de resultaten van zijn onderzoek naar steden in Nederlands-Indië had gepost, om een voorstel in te dienen bij Gouverneur-Generaal J.P. van Limburg Stirum om de hoofdstad van Nederlands-Indië te verplaatsen naar Bandung waar de natuurlijke omgeving veel gezonder is.

            Ondersteund door vele bandung figuren op dat moment, zoals prof. J. Klopper (Rector van Technische Hoogeschool te Bandoeng), K.A.R. Bosscha, burgemeester van Bertus Coops, enz., in 1918 gouverneur-generaal stirum een basisbesluit (beginselbesluit) over de overdracht van de hoofdstad van Batavia naar Bandung. Een complex van overheidsgebouwen is ontworpen en begonnen te worden gebouwd. Moderne woon- en villacomplexen voor overheidsmedewerkers en algemene bewoners zijn ook gebouwd in verschillende hoeken van Bandung.

            Het monumentale pand in dit enorme verhuisplan is het gebouw van Departement van Gouvernementsbedrijven dat op 27 juli 1920 met de bouw is begonnen. Het jaar daarop fuseerde Departement van Gouvernementsbedrijven met Burgerlijke Openbare Werken tot het Departement van Verkeer en Waterstaat met taken in spoorwegen, postspaarbanken, elektriciteit, irrigatie, particuliere mijnbouw en luchtvervoer.

            Het is niet verwonderlijk dat als het eenmaal is voltooid, gebouw Departement van Verkeer en Waterstaat bezet door verschillende agentschappen zoals Staatspoor en Stramwegen, Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst, Geologisch Laboratorium, en Centrale Bibliotheek. Een servicekantoor dat zelden bekend is bij mensen, maar actief is geweest in Departement van Verkeer en Waterstaat is Radiolaboratorium dat de achterkant van het Gedung Sate beslaat. De naam is ontstaan naar aanleiding van de vorm van de pinakel boven de hoofdingang. Samen met de vlaggenmast lijkt deze op een sate-stokje. De som van zijn eigen zes puncties symboliseert de kosten van de bouw van dit gebouw dat de moeite waard is zes miljoen Gulden.

            Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland is een neutraal land, de toegang tot communicatie via het onderwaterteltrotkabelnetwerk wordt belemmerd en ontkend gebruik omdat een belangrijk deel van het netwerk is vaak onder de controle van een van de strijdende partijen (tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland versus Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië). Het was deze situatie die de drijvende kracht was achter de inspanningen om draadloze communicatierelaties op te bouwen met behulp van onafhankelijke lange golven tussen Europa en zijn koloniën in Oost-Indië. Deze inspanning resulteert in een nieuw inzicht in het potentieel van draadloze communicatie op afstand.

            In 1917, afgestudeerden Dr. de Groot af aan de TU Delft, in een poging een radiogolfontvangerinstallatie te bouwen die Nederland met Indië kon verbinden. De eerste installatie werd gebouwd in de vorm van één station met twee antennes met elk een breedte van 2 kilometer in Tjangkring Village, Tjiparaj. Daarna werd ook geprobeerd om in Rantjaekek en Padalarang te worden gebouwd. Hierna werd het ontvangststation geopend in Tjililin (1918). Ten tijde van de bouw van Tjangkring Station was de Groot ook een pionier in de bouw van een hoofdzender met een telegraafantennesysteem en een radiotelefoon in het dal tussen mount Puntang en mount Halimun, waar het Mount Malabar-complex onder valt. Een 2 kilometer lange antenne met een hoogte van tussen de 250 m en 750 m, en de hoogste antenne ter wereld op dat moment, werd voltooid in maart 1918.

            Dit complex van stations met antennesystemen in mount Puntang heet Radio Malabar en werd toen aangeduid als The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Het werd op 5 mei 1923 ingehuldigd door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Dirk Fock, door een telegraafradiobericht te sturen naar de Koningin van Nederland en de minister van Koloniale Zaken. Hoewel er geen antwoord was van de zender in Nederland, 5 mei 1923, werd het nog steeds beschouwd als de datum van de inauguratie en de datum van de telegraaf radioverbinding tussen Nederlands-Indië en Nederland.

            Naast de namen van de hierboven genoemde plaatsen, werd in feite ook het golfzenderstation in Cimindi gebouwd, maar omdat het gebied te klein was voor de installatie van grote antennes die een groot stuk land nodig hadden, werd het station uiteindelijk verplaatst naar Palasari, Dayeuhkolot. In de serie van de bouw van dit hele radio-zendsysteem bouwde de Radio Service onder de afdeling Radio van Gouvernementsbedrijven ook een Radio Laboratorium aan de achterkant van het Gouvernementsbedrijven gebouw aka Gedung Sate. Geen wonder dat als we kijken naar oude foto's van Gedung Sate sinds de bouw in 1920 tot de jaren 1930 zullen we zien dat er twee grote antenne torens op de linker en rechter vleugels van Gedung Sate. Na 1930 werd het Radio Laboratorium overgedragen aan Tegalega (PT INTI).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEJARAH GEDUNG SATE

            Kondisi lingkungan kota Batavia semakin memburuk pada awal tahun 1900-an. Keadaan ini mendorong H.F. Tillema, seorang penilik kesehatan dari Semarang yang baru saja membukukan hasil penelitiannya tentang kota-kota di Hindia Belanda, menyampaikan usul kepada Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum agar memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung yang lingkungan alamnya jauh lebih sehat.

            Didukung oleh banyak tokoh Bandung ketika itu, seperti Prof. J. Klopper (Rektor Technische Hoogeschool te Bandoeng atau ITB saat ini), K.A.R. Bosscha, walikota Bertus Coops, dll, pada tahun 1918 Gubernur Jenderal Stirum membuat keputusan dasar (beginselbesluit) tentang pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dimulailah sebuah kerja pembangunan besar-besaran untuk Kota Bandung. Sebuah kompleks gedung-gedung badan pemerintahan sudah dirancang dan mulai dibangun. Perumahan-perumahan modern dan kompleks villa bagi para pegawai pemerintahan dan warga umum juga dibangun di berbagai sudut kota Bandung.

            Bangunan monumental dalam rencana perpindahan besar-besaran ini adalah gedung Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) yang mulai dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Tahun berikutnya, Departement van Gouvernementsbedrijven bergabung dengan Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum) menjadi Departement van Verkeer en Waterstaat dengan tugas-tugas di bidang perkeretaapian, bank tabungan pos, perlistrikan, pengairan, pertambangan swasta, dan angkutan udara.

            Tak heran bila setelah selesai dibangun, gedung Departement van Verkeer en Waterstaat ditempati oleh beberapa dinas berbeda, seperti Staatspoor en Stramwegen (perkeretaapian), PTT (Pos, Telegraf, dan Telepon), Geologisch Laboratorium, bahkan juga Centrale Bibliotheek (perpustakaan pusat/gabungan). Satu dinas yang jarang diketahui orang tetetapi pernah aktif di Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) adalah Radiolaboratorium yang menempati bagian belakang Gedung Sate. Nama Gedung Sate terinspirasi dari bentuk puncak gedung, tepat di atas pintu masuk utama yang terlihat seperti tusuk sate. Jumlah enam tusukannya sendiri melambangkan biaya pembangunan gedung ini yang bernilai enam juta Gulden.

            Pada masa Perang Dunia I, ketika Belanda adalah negara netral, akses untuk komunikasi melalui jaringan kabel telegraf bawah laut terhalang dan ditolak penggunaannya karena bagian penting dari jaringan ini seringkali ada di bawah kendali salah satu pihak yang berperang (antara Britania Raya, Perancis, dan Rusia versus Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia). Situasi inilah yang menjadi pendorong di balik upaya membangun hubungan komunikasi nirkabel menggunakan gelombang panjang independen antara Eropa dengan koloninya di Hindia Timur. Upaya ini menghasilkan pemahaman baru tentang potensi komunikasi nirkabel jarak jauh.

            Pada tahun 1917, Dr. de Groot lulusan Universitas Delft, Belanda mencoba membangun instalasi penerima gelombang radio yang dapat menghubungan Belanda dengan Hindia. Instalasi pertama yang dibangun berupa satu stasiun dengan dua antena yang masing-masing memiliki lebar 2 kilometer di Desa Tjangkring, Tjiparaj. Setelahnya, stasiun penerima juga dicoba dibangun di Rantjaekek dan Padalarang. Setelah ini, dibuka pula stasiun penerima di Tjililin (1918). Pada saat pembangunan Stasiun Tjangkring, de Groot juga merintis pembangunan sebuah stasiun pemancar utama dengan sistem antena telegraf dan telepon radio di lembah antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun yang termasuk kompleks Gunung Malabar. Bentangan antena sepanjang 2 kilometer dengan ketinggian antara 250 m sampai 750 m, dan merupakan antena tertinggi di dunia saat itu, dapat diselesaikan pada bulan Maret tahun 1918.

            Kompleks stasiun dengan sistem antena di Gunung Puntang inilah yang dinamakan Radio Malabar dan saat itu disebut sebagai The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Stasiun Radio ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock, pada tanggal 5 Mei 1923 dengan cara mengirim pesan radio telegraf kepada Ratu Belanda dan Menteri Urusan Kolonial. Walaupun hari itu tidak ada jawaban dari stasiun di Belanda, namun tanggal 5 Mei 1923 tetap dianggap sebagai tanggal peresmian dan tanggal terjadinya hubungan radio telegraf antara Hindia Belanda dengan Belanda.

            Selain nama-nama tempat yang sudah disebutkan di atas, sebenarnya stasiun pemancar gelombang juga pernah dibangun di Cimindi, namun karena areanya terlalu kecil untuk pemasangan antena besar yang membutuhkan lahan luas, akhirnya stasiun ini dipindahkan ke Palasari, Dayeuhkolot. Dalam rangkaian pembangunan seluruh sistem pemancar radio ini, Dinas Radio yang berada di bawah Departement van Gouvernementsbedrijven, juga membangun sebuah Laboratorium Radio yang ditempatkan di bagian belakang gedung Gouvernementsbedrijven alias Gedung Sate. Tak heran bila melihat foto-foto lama Gedung Sate sejak pembangunannya pada tahun 1920 sampai tahun 1930-an kita akan melihat ada dua buah menara antena besar di sayap kiri dan kanan Gedung Sate. Setelah tahun 1930, Laboratorium Radio tersebut dipindahkan ke Tegalega (PT INTI).


KETERANGAN

8A100GB will be QRV All Band All Mode

Start September 17, 2020 ; 00:00 UTC or 07:00 WIB

End September 30, 2020 ; 18:59 UTC or  23:59 WIB

if possible we would also qrv on satellite and EME

 

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN memperingati usia Gedung Sate yang sudah mencapai 100 tahun serta mengenalkan Gedung Sate sebagai salah satu landmark Jawa Barat yang mempunyai sejarah erat dengan Amatir Radio.
 
2. PESERTA Peserta adalah amatir radio di seluruh dunia yang berhasil berkomunikasi radio dengan 8A100GB
 
3. WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan tanggal 17 September sampai dengan 30 September 2020
 
4. FREKUENSI DAN MODE Seluruh Band Amatir HF, VHF dan UHF Mode : Phone, CW, Digital, Satelit* dan EME*
 
5. TATA CARA KOMUNIKASI “8A100GB disini YB1BX 59 Selamat Hari Jadi Ke 100” ; “8A100GB de YB1BX 599 pse k”
 
6. KETENTUAN UMUM - Peserta tidak perlu mengirimkan QSL card - Peserta akan diberikan e-Sertifikat dalam format PDF yang dapat didownload di http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate

7. Peserta wajib menjunjung tinggi sportifitas berdasarkan Kode Etik Radio Amatir dan Peraturan Radio Amatir yang berlaku.

*Jika memungkinkan

POINT:

1 QSO = 1 Point
DUPE not included


PIAGAM:

Mode Award : berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal di 3 mode berbeda;

Band Award : berhasil melakukan kontak dengan SES minimal di 3 band berbeda;

All Band, All Mode Award: berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal 5 band dan semua mode, tidak termasuk mode SSTV, FM dan Satelit;

1 (satu) buah plakat diberikan kepada peserta YB dan DX yang berhasil mendapatkan All Band All Mode Award dengan jumlah point tertinggi.

Plakat DX disponsori oleh YB1KS

 

Semua Award dalam bentuk elektronik dan dapat diunduh pada alamat http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate

Pemenang plakat dapat mengklaim dengan mengirim email ke: 8a100gb@gmail.com

SES Manager

Asep Rifai Natapraja - YB1BX

-----------------------------------------------------------------------------

RULES
 
 
1. OBJECTIVES commemorating 100 Years of Gedung Sate and introducing Gedung Sate as one of the landmarks of West Java which has a close history with Amateur Radio"
 
2. PARTICIPANTS Participants are all amateur radio stations  over the world who successful communicate with 8A100GB
 
3. DATE September,17 - 30, 2020
 
4. FREQUENCIES AND MODE Frequencies : All Amateur Bands (HF, VHF and UHF) Mode  : Phone, CW, Digital, Satellite* and EME*
 
5. COMMUNICATION PROCEDURES "8A100GB this is YB1BX 59 Happy Anniversary" "8A100GB de YB1BX 599 pse k"
 
6. GENERAL RULES - Participants do not need to send a QSL card - Participants will be given e-Certificates in PDF format which can be downloaded at http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate

7. Participants must uphold the Amateur Radio Code and the applicable Radio Amateur Regulations.

*If possible

POINT:

1 QSO = 1 Point
DUPE not included


PIAGAM:

Mode Award : having successful contact with SES with min three (3) different mode;

Band Award : having successful contact with SES with min three (3) different band;

All Band, All Mode Award: having successful contact with SES with min five (5) different band with all mode, without SSTYV, FM and Satellite Mode.

1 (one) plaque will be given to amateur radio from YB and DX who get All Band All Mode Award with the highest point.

Plaque DX sponsored by YB1KS

 

All Award in electronic and can be downloaded at http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate

Plaque winner could claim by sending an email to: 8a100gb@gmail.com

SES Manager

Asep Rifai Natapraja - YB1BXMode
SSB CW RTTY FT8 SAT SSTV FM TOTAL
BAND 160 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0Tabel Award YB

No Callsign 8A100GB
Poin Award
1 YB0BAM 0
2 YB0BEL 0
3 YB0DCP 0
4 YB0DOS 0
5 YB0DRV 0
6 YB0ET 0
7 YB0FLY 0
8 YB0FYA 0
9 YB0GIN 0
10 YB0HCE 0
11 YB0HJW 0
12 YB0HKS 0
13 YB0IJL/1 0
14 YB0ISE 0
15 YB0JS 0
16 YB0JVZ 0
17 YB0JWV 0
18 YB0KQ 0
19 YB0KTT 0
20 YB0KXO 0
21 YB0LCI 0
22 YB0MZI 0
23 YB0NDN 0
24 YB0OHG 0
25 YB0OKR 0
26 YB0PJF 0
27 YB0PJG 0
28 YB0PKL 0
29 YB0PO 0
30 YB0POG 0
31 YB0PTR 0
32 YB0PUL 0
33 YB0QJ 0
34 YB0SEP 0
35 YB0SHR 0
36 YB0TOY 0
37 YB0XKH 0
38 YB0XTU 0
39 YB0YAD 0
40 YB1ABY 0
41 YB1ALT 0
42 YB1APD 0
43 YB1AQH 0
44 YB1BA 0
45 YB1BAX 0
46 YB1BBB 0
47 YB1BD 0
48 YB1BEN 0
49 YB1BEW 0
50 YB1BFZ 0
51 YB1BGI 0
52 YB1BIU 0
53 YB1BJE 0
54 YB1BLW 0
55 YB1BML 0
56 YB1BPF 0
57 YB1BPQ 0
58 YB1BRS 0
59 YB1BSE 0
60 YB1BUL 0
61 YB1BUT 0
62 YB1BWI 0
63 YB1BYY 0
64 YB1CAB 0
65 YB1CAG 0
66 YB1CGB 0
67 YB1CLS 0
68 YB1CMJ 0
69 YB1COA 0
70 YB1COY 0
71 YB1CUZ 0
72 YB1CW 0
73 YB1CYV 0
74 YB1DDC 0
75 YB1DDH 0
76 YB1DJO 0
77 YB1DMK 0
78 YB1DO 0
79 YB1DUU 0
80 YB1DYU 0
81 YB1EDE 0
82 YB1EID 0
83 YB1ELP 0
84 YB1EME 0
85 YB1ESB 0
86 YB1FLP 0
87 YB1GDL 0
88 YB1GIN 0
89 YB1GJL 0
90 YB1GRZ 0
91 YB1HAK 0
92 YB1HBO 0
93 YB1HDR 0
94 YB1HK 0
95 YB1HR 0
96 YB1HT 0
97 YB1IM 0
98 YB1IQE 0
99 YB1JC 0
100 YB1JO 0
101 YB1JQC 0
102 YB1JSJ 0
103 YB1JUS 0
104 YB1JVO 0
105 YB1JYL 0
106 YB1KIQ 0
107 YB1KQ 0
108 YB1KRJ 0
109 YB1KS 0
110 YB1LBW 0
111 YB1LL 0
112 YB1LRG 0
113 YB1LUE 0
114 YB1MAE 0
115 YB1MBV 0
116 YB1MHK 0
117 YB1MIG 0
118 YB1MII 0
119 YB1NCR 0
120 YB1NIN 0
121 YB1NIR 0
122 YB1NRC 0
123 YB1NWE 0
124 YB1NWP 0
125 YB1OZ 0
126 YB1PAG 0
127 YB1PEF 0
128 YB1POS 0
129 YB1PRT 0
130 YB1PT 0
131 YB1PUR 0
132 YB1QZ 0
133 YB1RUS 0
134 YB1RYM 0
135 YB1SKR 0
136 YB1SNS 0
137 YB1SUN 0
138 YB1TDL 0
139 YB1TDP 0
140 YB1TIA 0
141 YB1TPD 0
142 YB1TQL 0
143 YB1UUN 0
144 YB1WZA 0
145 YB1YCI 0
146 YB2AJ 0
147 YB2BBP 0
148 YB2BBZ 0
149 YB2BHX 0
150 YB2CBD 0
151 YB2CPO 0
152 YB2CTE 0
153 YB2ERL 0
154 YB2FHI 0
155 YB2GER 0
156 YB2GV 0
157 YB2HAF 0
158 YB2HM 0
159 YB2HML 0
160 YB2KK 0
161 YB2LIV 0
162 YB2LIW 0
163 YB2MM 0
164 YB2NKB 0
165 YB2OPO 0
166 YB2RT 0
167 YB2TS 0
168 YB2TTM 0
169 YB2UBN 0
170 YB2UBY 0
171 YB2URA 0
172 YB2UVY 0
173 YB2VDT 0
174 YB2VEH 0
175 YB2VSM 0
176 YB2VSY 0
177 YB2VVD 0
178 YB2VYY 0
179 YB2WIM 0
180 YB2WPP 0
181 YB2WSE 0
182 YB2XDU 0
183 YB2XMR 0
184 YB3BAR 0
185 YB3BBF 0
186 YB3BGM 0
187 YB3BLJ 0
188 YB3BND 0
189 YB3BR 0
190 YB3BSK 0
191 YB3CNS 0
192 YB3DXG 0
193 YB3ECP 0
194 YB3EF 0
195 YB3FBG 0
196 YB3FLC 0
197 YB3FTD 0
198 YB3GET 0
199 YB3GXS 0
200 YB3HJM 0
201 YB3IC 0
202 YB3IMS 0
203 YB3IZK 0
204 YB3KM 0
205 YB3LVX 0
206 YB3LZ 0
207 YB3MJZ 0
208 YB3OB 0
209 YB3OK 0
210 YB3OP 0
211 YB3RJS 0
212 YB3SDR 0
213 YB3TDS 0
214 YB3TE 0
215 YB3UFA 0
216 YB3UUK 0
217 YB3VY 0
218 YB3WA 0
219 YB3WUK 0
220 YB3YUD 0
221 YB4AS 0
222 YB4BHA 0
223 YB4BMW 0
224 YB4CCF 0
225 YB4CHP 0
226 YB4ECU 0
227 YB4FIK 0
228 YB4GA 0
229 YB4GBN/1 0
230 YB4GKQ 0
231 YB4GU 0
232 YB4HHN 0
233 YB4HIB 0
234 YB4HKR 0
235 YB4HLP 0
236 YB4HPI 0
237 YB4HQ 0
238 YB4HRI 0
239 YB4HTK 0
240 YB4IWS 0
241 YB4JOY 0
242 YB4JTB 0
243 YB4KAR 0
244 YB4KER 0
245 YB4KRZ 0
246 YB4KTT 0
247 YB4LVF 0
248 YB4LYD 0
249 YB4MDL 0
250 YB4MMX 0
251 YB4MPK 0
252 YB4NMA 0
253 YB4NOH 0
254 YB4NRD 0
255 YB4NVH 0
256 YB4NWF 0
257 YB4NY 0
258 YB4OO 0
259 YB4OZ 0
260 YB4PW 0
261 YB4PY 0
262 YB4SNK 0
263 YB4TM 0
264 YB4UGP 0
265 YB4UN 0
266 YB4VN 0
267 YB5BBN 0
268 YB5CF 0
269 YB5DKY 0
270 YB5DL 0
271 YB5ELS 0
272 YB5ENO 0
273 YB5FIR 0
274 YB5HPT 0
275 YB5LX 0
276 YB5MB 0
277 YB5QZ 0
278 YB5VM 0
279 YB6HKC 0
280 YB6IUP 0
281 YB6IVW 0
282 YB6LS 0
283 YB6MIX 0
284 YB6NE 0
285 YB6PEN 0
286 YB6UAK 0
287 YB7BAE 0
288 YB7BAO 0
289 YB7BDE 0
290 YB7BI 0
291 YB7BIM 0
292 YB7BJK 0
293 YB7BPI 0
294 YB7CAA 0
295 YB7CV 0
296 YB7DNA 0
297 YB7FLW 0
298 YB7HE 0
299 YB7HMB 0
300 YB7IX 0
301 YB7JUM 0
302 YB7KKB 0
303 YB7LG 0
304 YB7LKM 0
305 YB7LLC 0
306 YB7LPM 0
307 YB7LTS 0
308 YB7MD 0
309 YB7MR 0
310 YB7MRK 0
311 YB7MYS 0
312 YB7OHB 0
313 YB7OO 0
314 YB7SAU 0
315 YB7SLV 0
316 YB7UUI 0
317 YB7VA 0
318 YB7VMX 0
319 YB7WBC 0
320 YB7WR 0
321 YB7WW 0
322 YB7WWB 0
323 YB7XMR 0
324 YB7XYO 0
325 YB7YIB 0
326 YB7YIR 0
327 YB8AKR 0
328 YB8ASY 0
329 YB8AVE 0
330 YB8BAS 0
331 YB8BKK 0
332 YB8CS 0
333 YB8CYM 0
334 YB8DAK 0
335 YB8DFE 0
336 YB8HRJ 0
337 YB8ISI 0
338 YB8JOR 0
339 YB8LAB 0
340 YB8LAJ 0
341 YB8LEF 0
342 YB8LLO 0
343 YB8MYO 0
344 YB8NI 0
345 YB8NLF 0
346 YB8OJO 0
347 YB8OUV 0
348 YB8OW 0
349 YB8RFY 0
350 YB8ROP 0
351 YB8RQQ 0
352 YB8RTD 0
353 YB8RVI 0
354 YB8SFE 0
355 YB8TDK 0
356 YB8TK 0
357 YB8TOS 0
358 YB8UFY 0
359 YB8VSR 0
360 YB9AGA 0
361 YB9BCS 0
362 YB9BEN 0
363 YB9BU 0
364 YB9BXR 0
365 YB9CQN 0
366 YB9FIA 0
367 YB9GGB 0
368 YB9GWR 0
369 YB9IAN 0
370 YB9KFO 0
371 YB9MJA 0
372 YB9OBQ 0
373 YB9RHX 0
374 YB9UA 0
375 YB9UI 0
376 YB9URM 0
377 YB9WIC 0
378 YB9YBB 0
379 YC0AGP 0
380 YC0ARK 0
381 YC0BAS 0
382 YC0CCW 0
383 YC0EDY 0
384 YC0EIR 0
385 YC0EMZ/1 0
386 YC0FSU 0
387 YC0GVQ 0
388 YC0HLE 0
389 YC0HSC 0
390 YC0HSD 0
391 YC0IEM 0
392 YC0JHU 0
393 YC0KBE 0
394 YC0KCW 0
395 YC0MLE 0
396 YC0MMO 0
397 YC0MNN 0
398 YC0MYR 0
399 YC0NDB 0
400 YC0NHO 0
401 YC0NRY 0
402 YC0NTK 0
403 YC0NTT 0
404 YC0NVG 0
405 YC0ODC 0
406 YC0OJM 0
407 YC0OLA 0
408 YC0OSX 0
409 YC0OTR 0
410 YC0PGN 0
411 YC0PQE 0
412 YC0PRT 0
413 YC0PVG 0
414 YC0PWT 0
415 YC0RGT 0
416 YC0RWL 0
417 YC0SAS 0
418 YC0SCL 0
419 YC0SCM 0
420 YC0SCV 0
421 YC0SCZ 0
422 YC0SJA 0
423 YC0SPS 0
424 YC0SRB 0
425 YC0SSF 0
426 YC0TIR 0
427 YC0UCS 0
428 YC0UI 0
429 YC0UKC 0
430 YC0UW 0
431 YC0VIN 0
432 YC0VM 0
433 YC0WBY 0
434 YC0WRY 0
435 YC1ABH 0
436 YC1ACC 0
437 YC1ADK 0
438 YC1AKY 0
439 YC1ANG 0
440 YC1ANS 0
441 YC1ATU 0
442 YC1AWT 0
443 YC1BAY 0
444 YC1BBT 0
445 YC1BFY 0
446 YC1BGV 0
447 YC1BMW 0
448 YC1BQF 0
449 YC1BRQ 0
450 YC1BRU 0
451 YC1BVT 0
452 YC1BY 0
453 YC1CAR 0
454 YC1CBY 0
455 YC1CKK 0
456 YC1CNH 0
457 YC1CNP 0
458 YC1CQU 0
459 YC1CUU 0
460 YC1CVU 0
461 YC1CWK 0
462 YC1CYI 0
463 YC1CYM 0
464 YC1DAH 0
465 YC1DEP 0
466 YC1DFE 0
467 YC1DFS 0
468 YC1DMZ 0
469 YC1DN 0
470 YC1DNR 0
471 YC1DNV 0
472 YC1DVD 0
473 YC1DWD 0
474 YC1DXP 0
475 YC1DYF 0
476 YC1EAO 0
477 YC1EBM 0
478 YC1EBT 0
479 YC1ECH 0
480 YC1EJJ 0
481 YC1EJL 0
482 YC1ELL 0
483 YC1EMB 0
484 YC1EMD 0
485 YC1EOQ 0
486 YC1EPX 0
487 YC1EQI 0
488 YC1EQP 0
489 YC1ETA 0
490 YC1ETT 0
491 YC1FAO 0
492 YC1FAV 0
493 YC1FBX 0
494 YC1FCC 0
495 YC1FDH 0
496 YC1FEO 0
497 YC1FSA 0
498 YC1FTC 0
499 YC1FZM 0
500 YC1GBR 0
501 YC1GCM 0
502 YC1GDF 0
503 YC1GGD 0
504 YC1GHZ 0
505 YC1GIP 0
506 YC1GJC 0
507 YC1GOF 0
508 YC1GUE 0
509 YC1GVG 0
510 YC1GWG 0
511 YC1HBP 0
512 YC1HLT 0
513 YC1HNE 0
514 YC1HNP 0
515 YC1HUG 0
516 YC1HUL 0
517 YC1HVL 0
518 YC1ICC 0
519 YC1ICR 0
520 YC1IDB 0
521 YC1IFR 0
522 YC1IHL 0
523 YC1IKC 0
524 YC1IMT 0
525 YC1IN 0
526 YC1INQ 0
527 YC1ISW 0
528 YC1IT 0
529 YC1IUQ 0
530 YC1IWW 0
531 YC1JEA 0
532 YC1JEL 0
533 YC1JGI 0
534 YC1JKA 0
535 YC1JOR 0
536 YC1JOW 0
537 YC1JOZ 0
538 YC1JVE 0
539 YC1JYS 0
540 YC1KAO 0
541 YC1KCX 0
542 YC1KEW 0
543 YC1KGL 0
544 YC1KLL 0
545 YC1KOX 0
546 YC1KQV 0
547 YC1KSW 0
548 YC1KZX 0
549 YC1LAB 0
550 YC1LCD 0
551 YC1LEK 0
552 YC1LFB 0
553 YC1LIQ 0
554 YC1LKD 0
555 YC1LNP 0
556 YC1LOI 0
557 YC1MJA 0
558 YC1MJR 0
559 YC1MOD 0
560 YC1MR 0
561 YC1NBT 0
562 YC1NCH 0
563 YC1NGO 0
564 YC1NVX 0
565 YC1NXR 0
566 YC1OGE 0
567 YC1OKZ 0
568 YC1OMP 0
569 YC1ONG 0
570 YC1OSI 0
571 YC1OVY 0
572 YC1PCG 0
573 YC1PHT 0
574 YC1PSI 0
575 YC1PTT 0
576 YC1PWK 0
577 YC1PZ 0
578 YC1PZS 0
579 YC1RAD 0
580 YC1RDX 0
581 YC1REL 0
582 YC1RFR 0
583 YC1RFU 0
584 YC1RIF 0
585 YC1RIK 0
586 YC1RKT 0
587 YC1RNA 0
588 YC1RRC 0
589 YC1SCC 0
590 YC1TFM 0
591 YC1TTN 0
592 YC1UAO 0
593 YC1UBI 0
594 YC1UCE 0
595 YC1UK 0
596 YC1VEL 0
597 YC1VRH 0
598 YC1VVV 0
599 YC1VXM 0
600 YC1WCK 0
601 YC1WEU 0
602 YC1WTR 0
603 YC1XBE 0
604 YC1XDS 0
605 YC1XST 0
606 YC1ZAF 0
607 YC1ZAH 0
608 YC2AWU 0
609 YC2AXY 0
610 YC2BAJ 0
611 YC2BAN 0
612 YC2BCX 0
613 YC2BDS 0
614 YC2BGB 0
615 YC2BHD 0
616 YC2BSS 0
617 YC2BYG 0
618 YC2BZF 0
619 YC2CAN 0
620 YC2CCX 0
621 YC2CDB 0
622 YC2CGV 0
623 YC2CLF 0
624 YC2CSA 0
625 YC2CSF 0
626 YC2CSG 0
627 YC2CSO 0
628 YC2CTZ 0
629 YC2CXZ 0
630 YC2DES 0
631 YC2DFD 0
632 YC2DGV 0
633 YC2DNC 0
634 YC2DPK 0
635 YC2DUD 0
636 YC2DUS 0
637 YC2DUV 0
638 YC2EAA 0
639 YC2EDD 0
640 YC2EEE 0
641 YC2EER 0
642 YC2EPY 0
643 YC2ETH 0
644 YC2FBE 0
645 YC2FCE 0
646 YC2FCL 0
647 YC2GBS 0
648 YC2GGW 0
649 YC2GKA 0
650 YC2GUH 0
651 YC2HFG 0
652 YC2HLA 0
653 YC2HLM 0
654 YC2HLO 0
655 YC2HMD 0
656 YC2HPG 0
657 YC2HQM 0
658 YC2HRN 0
659 YC2IBU 0
660 YC2IDM 0
661 YC2IFR 0
662 YC2JDC 0
663 YC2JPO 0
664 YC2JPS 0
665 YC2JVX 0
666 YC2KMS 0
667 YC2KNI 0
668 YC2KOV 0
669 YC2KUI 0
670 YC2LGF 0
671 YC2LLH 0
672 YC2LPM 0
673 YC2LSH 0
674 YC2MBO 0
675 YC2MIB 0
676 YC2MUH 0
677 YC2MZY 0
678 YC2NJY 0
679 YC2OD 0
680 YC2OJY 0
681 YC2OLH 0
682 YC2OQR 0
683 YC2OWB 0
684 YC2OXB 0
685 YC2PMD 0
686 YC2PRG 0
687 YC2PRO 0
688 YC2PRY 0
689 YC2PST 0
690 YC2PTC 0
691 YC2PTK 0
692 YC2RDO 0
693 YC2RNR 0
694 YC2SLC 0
695 YC2SLF 0
696 YC2SOT 0
697 YC2SOV 0
698 YC2STS 0
699 YC2TDP 0
700 YC2TFB 0
701 YC2TZ 0
702 YC2UBC 0
703 YC2UBE 0
704 YC2UCM 0
705 YC2UDD 0
706 YC2UGN 0
707 YC2UTW 0
708 YC2VA 0
709 YC2VRG 0
710 YC2VUT 0
711 YC2VW 0
712 YC2VYT 0
713 YC2WH 0
714 YC2WKY 0
715 YC2WMU 0
716 YC2WNE 0
717 YC2WNS 0
718 YC2WXV 0
719 YC2WYY 0
720 YC2XCD 0
721 YC2XEN 0
722 YC2XJO 0
723 YC2XRW 0
724 YC2YWB 0
725 YC2YZA 0
726 YC3ATK 0
727 YC3BFS 0
728 YC3BIG 0
729 YC3BQS 0
730 YC3BXK 0
731 YC3CQY 0
732 YC3CTE 0
733 YC3DRV 0
734 YC3FIE 0
735 YC3FIT 0
736 YC3FQE 0
737 YC3FTY 0
738 YC3FUS 0
739 YC3GER 0
740 YC3GHW 0
741 YC3GRK 0
742 YC3GZW 0
743 YC3HVW 0
744 YC3JBT 0
745 YC3LKP 0
746 YC3LKU 0
747 YC3LMN 0
748 YC3LMS 0
749 YC3LQX 0
750 YC3MNW 0
751 YC3PRG 0
752 YC3PUN 0
753 YC3RBI 0
754 YC3REO 0
755 YC3RPW 0
756 YC3RVA 0
757 YC3RYX 0
758 YC3SR 0
759 YC3TAM 0
760 YC3TDA 0
761 YC3TEN 0
762 YC3TNO 0
763 YC3VCD 0
764 YC3WJL 0
765 YC3XDR 0
766 YC3XJH 0
767 YC3YCQ 0
768 YC3YLT 0
769 YC3YOG 0
770 YC4CYM 0
771 YC4DCE 0
772 YC4FAJ 0
773 YC4FET 0
774 YC4FQK 0
775 YC4FYC 0
776 YC4GJO 0
777 YC4GWS 0
778 YC4GWY 0
779 YC4HVM 0
780 YC4IIL 0
781 YC4IPA 0
782 YC4IXE 0
783 YC4JDG 0
784 YC4JHY 0
785 YC4JPR 0
786 YC4JSW 0
787 YC4KIA 0
788 YC4KJO 0
789 YC4KQL 0
790 YC4LF 0
791 YC4LGQ 0
792 YC4LX 0
793 YC4MPA 0
794 YC4MWD 0
795 YC4MWL 0
796 YC4NBD 0
797 YC4NUB 0
798 YC4NVD 0
799 YC4OBN 0
800 YC4ORN 0
801 YC4PDT 0
802 YC4PIW 0
803 YC4PJY 0
804 YC4PKS 0
805 YC4PSB 0
806 YC4PSG 0
807 YC4TCH 0
808 YC4XGI 0
809 YC5AAD 0
810 YC5AAK 0
811 YC5ABK 0
812 YC5ABL 0
813 YC5ACD 0
814 YC5DDE 0
815 YC5DYV 0
816 YC5EAF 0
817 YC5EAV 0
818 YC5EGN 0
819 YC5GMC 0
820 YC5HFN 0
821 YC5IBO 0
822 YC5IHA 0
823 YC5JAC 0
824 YC5KCC 0
825 YC5KCD 0
826 YC5KDO 0
827 YC5KLQ 0
828 YC5KND 0
829 YC5KTM 0
830 YC5KVV 0
831 YC5KWN 0
832 YC5KWW 0
833 YC5KXI 0
834 YC5KYH 0
835 YC5LBD 0
836 YC5LCA 0
837 YC5LCP 0
838 YC5MKT 0
839 YC5NCB 0
840 YC5OE 0
841 YC5RBT 0
842 YC5RKL 0
843 YC5SLA 0
844 YC5TEB 0
845 YC5YDD 0
846 YC6CMD 0
847 YC6EID/1 0
848 YC6IPX 0
849 YC6NBC 0
850 YC6SUT 0
851 YC7BDB 0
852 YC7BGP 0
853 YC7BHG 0
854 YC7BIL 0
855 YC7BJ 0
856 YC7BKR 0
857 YC7BLA 0
858 YC7BNN 0
859 YC7CJB 0
860 YC7CNR 0
861 YC7CPZ 0
862 YC7CSE 0
863 YC7CTN 0
864 YC7CZI 0
865 YC7DBO 0
866 YC7DBP 0
867 YC7DBU 0
868 YC7DBZ 0
869 YC7DDG 0
870 YC7DDR 0
871 YC7DDU 0
872 YC7DDW 0
873 YC7DFG 0
874 YC7DFN 0
875 YC7DGI 0
876 YC7DSY 0
877 YC7ECA 0
878 YC7ECF 0
879 YC7EGI 0
880 YC7EVA 0
881 YC7FII 0
882 YC7FQA 0
883 YC7FYS 0
884 YC7GVA 0
885 YC7GWD 0
886 YC7HEO 0
887 YC7HTG 0
888 YC7IEQ 0
889 YC7IHH 0
890 YC7IPI 0
891 YC7IUP 0
892 YC7IZJ 0
893 YC7JFW 0
894 YC7KKL 0
895 YC7KLZ 0
896 YC7KS 0
897 YC7KWS 0
898 YC7LA 0
899 YC7LLE 0
900 YC7LLYB 0
901 YC7LNI 0
902 YC7LP 0
903 YC7LSA 0
904 YC7LSI 0
905 YC7LTF 0
906 YC7LVF 0
907 YC7LXI 0
908 YC7LXV 0
909 YC7LYD 0
910 YC7LYX 0
911 YC7MAB 0
912 YC7MCQ 0
913 YC7MDE 0
914 YC7MKZ 0
915 YC7MLQ 0
916 YC7MML 0
917 YC7MZI 0
918 YC7NGI 0
919 YC7NON 0
920 YC7NUL 0
921 YC7NUP 0
922 YC7OCN 0
923 YC7OHT 0
924 YC7OOS 0
925 YC7RYG 0
926 YC7SSS 0
927 YC7UAH 0
928 YC7UBK 0
929 YC7UFW 0
930 YC7UOK 0
931 YC7UQX 0
932 YC7UVB 0
933 YC7VGB 0
934 YC7VPM 0
935 YC7WDE 0
936 YC7YCO 0
937 YC7YCT 0
938 YC7YDB 0
939 YC7YGJ 0
940 YC7YGR 0
941 YC7YLE 0
942 YC7YYA 0
943 YC8AAO 0
944 YC8ACK 0
945 YC8AGZ 0
946 YC8AJR 0
947 YC8AO 0
948 YC8AXP 0
949 YC8BAE 0
950 YC8BAJ 0
951 YC8BKM 0
952 YC8BOQ 0
953 YC8BR 0
954 YC8BZ 0
955 YC8CAD 0
956 YC8CAJ 0
957 YC8CAQ 0
958 YC8CCP 0
959 YC8CEC 0
960 YC8CEX 0
961 YC8CIO 0
962 YC8COI 0
963 YC8CTR 0
964 YC8DAO 0
965 YC8DKZ 0
966 YC8DOT 0
967 YC8DVB 0
968 YC8EBT 0
969 YC8EDT 0
970 YC8EPO 0
971 YC8ERU 0
972 YC8ES 0
973 YC8EYU 0
974 YC8FEE 0
975 YC8FIT 0
976 YC8FKN 0
977 YC8FXI 0
978 YC8FZB 0
979 YC8GEV 0
980 YC8GHM 0
981 YC8GPK 0
982 YC8HTF 0
983 YC8HW 0
984 YC8KFS 0
985 YC8KKE 0
986 YC8LJK 0
987 YC8LJZ 0
988 YC8LRP 0
989 YC8MHM 0
990 YC8MII 0
991 YC8MJG 0
992 YC8MKA 0
993 YC8MOB 0
994 YC8NMH 0
995 YC8NYJ 0
996 YC8OUP 0
997 YC8PHO 0
998 YC8RDG 0
999 YC8RZW 0
1000 YC8SXS 0
1001 YC8UDV 0
1002 YC8UOX 0
1003 YC8UVD 0
1004 YC8UVS 0
1005 YC8UYJ 0
1006 YC8VDT 0
1007 YC9AGM 0
1008 YC9AIG 0
1009 YC9BAC 0
1010 YC9BBT 0
1011 YC9BCD 0
1012 YC9BEG 0
1013 YC9BFQ 0
1014 YC9BGE 0
1015 YC9BHJ 0
1016 YC9BIH 0
1017 YC9BVB 0
1018 YC9CCU 0
1019 YC9CHZ 0
1020 YC9CJ 0
1021 YC9CJJ 0
1022 YC9CRV 0
1023 YC9CUN 0
1024 YC9CYN 0
1025 YC9DE 0
1026 YC9DLL 0
1027 YC9DOI 0
1028 YC9DPO 0
1029 YC9DYL 0
1030 YC9EGD 0
1031 YC9EQ 0
1032 YC9FAK 0
1033 YC9FAO 0
1034 YC9FAR 0
1035 YC9FD 0
1036 YC9FVP 0
1037 YC9GDP 0
1038 YC9HBF 0
1039 YC9HIU 0
1040 YC9IMH 0
1041 YC9IZF/2 0
1042 YC9JBC 0
1043 YC9JKT 0
1044 YC9KFW 0
1045 YC9KLD 0
1046 YC9KUF 0
1047 YC9LHM 0
1048 YC9MAW 0
1049 YC9MX 0
1050 YC9NCR 0
1051 YC9OBL 0
1052 YC9OBS 0
1053 YC9RIE 0
1054 YC9RON 0
1055 YC9URT 0
1056 YC9USJ 0
1057 YC9UVG 0
1058 YC9VCQ 0
1059 YC9VED 0
1060 YC9VIZ 0
1061 YC9VM 0
1062 YC9VWM 0
1063 YC9WIL 0
1064 YC9WL 0
1065 YC9XHN 0
1066 YC9XST 0
1067 YC9XYP 0
1068 YC9YES 0
1069 YD0ABB 0
1070 YD0ABD/4 0
1071 YD0ACR 0
1072 YD0ADL/4 0
1073 YD0ADQ 0
1074 YD0AGF 0
1075 YD0AGU 0
1076 YD0AGW 0
1077 YD0AIB 0
1078 YD0AIP 0
1079 YD0AIR 0
1080 YD0AJM 0
1081 YD0AOA 0
1082 YD0AOM 0
1083 YD0AON 0
1084 YD0APT 0
1085 YD0APU 0
1086 YD0APZ 0
1087 YD0AQC 0
1088 YD0AQN 0
1089 YD0AQQ 0
1090 YD0AQV 0
1091 YD0ARG 0
1092 YD0ARV 0
1093 YD0ARX 0
1094 YD0ASL 0
1095 YD0ASM 0
1096 YD0ASO 0
1097 YD0ASR 0
1098 YD0ASV 0
1099 YD0ASX 0
1100 YD0ATA 0
1101 YD0ATJ 0
1102 YD0ATW 0
1103 YD0AUJ 0
1104 YD0AUN/1 0
1105 YD0AUU 0
1106 YD0AUW 0
1107 YD0AUZ 0
1108 YD0AVB 0
1109 YD0AVC 0
1110 YD0AVU 0
1111 YD0AWA 0
1112 YD0AWC 0
1113 YD0AWE 0
1114 YD0BOY 0
1115 YD0EMS 0
1116 YD0ETD 0
1117 YD0EVL 0
1118 YD0EYA 0
1119 YD0FZF 0
1120 YD0HAN 0
1121 YD0IDM 0
1122 YD0JDI 0
1123 YD0JDL 0
1124 YD0JDV 0
1125 YD0KZE 0
1126 YD0LHM 0
1127 YD0MAE 0
1128 YD0NAN 0
1129 YD0NHG 0
1130 YD0NQK 0
1131 YD0NVU 0
1132 YD0OFR 0
1133 YD0PFE 0
1134 YD0PGF 0
1135 YD0PPT 0
1136 YD0PUC/1 0
1137 YD0PXB 0
1138 YD0PZP 0
1139 YD0REC 0
1140 YD0RFT 0
1141 YD0RMD 0
1142 YD0RWY 0
1143 YD0SBK 0
1144 YD0SEE 0
1145 YD0SIF 0
1146 YD0SII 0
1147 YD0SJD 0
1148 YD0SJK 0
1149 YD0SKS 0
1150 YD0SMN 0
1151 YD0SMO 0
1152 YD0SPC 0
1153 YD0SQQ 0
1154 YD0SQS 0
1155 YD0SRA 0
1156 YD0SRH 0
1157 YD0SSH 0
1158 YD0SSZ 0
1159 YD0TUY 0
1160 YD0UBW 0
1161 YD0WG 0
1162 YD0WOW 0
1163 YD1AAU 0
1164 YD1ACG 0
1165 YD1ACP 0
1166 YD1ADU 0
1167 YD1AGY 0
1168 YD1ALD 0
1169 YD1ALO 0
1170 YD1AMI 0
1171 YD1AMK 0
1172 YD1ANV 0
1173 YD1ANW 0
1174 YD1AOH 0
1175 YD1APO 0
1176 YD1AQB 0
1177 YD1AQP 0
1178 YD1AQZ 0
1179 YD1ARZ 0
1180 YD1ASN 0
1181 YD1AUB 0
1182 YD1AVJ 0
1183 YD1AWN 0
1184 YD1AXL 0
1185 YD1AXM 0
1186 YD1AXS 0
1187 YD1AYO 0
1188 YD1AZF 0
1189 YD1BAF 0
1190 YD1BBF 0
1191 YD1BCA 0
1192 YD1BCH 0
1193 YD1BCM 0
1194 YD1BDH 0
1195 YD1BDY 0
1196 YD1BEI 0
1197 YD1BFD 0
1198 YD1BFG 0
1199 YD1BHI 0
1200 YD1BIO 0
1201 YD1BKC 0
1202 YD1BLJ 0
1203 YD1BLL 0
1204 YD1BMI 0
1205 YD1BMX 0
1206 YD1BNI 0
1207 YD1BNO 0
1208 YD1BPB 0
1209 YD1BPW 0
1210 YD1BQD 0
1211 YD1BRG 0
1212 YD1BUS 0
1213 YD1BVK 0
1214 YD1BWJ 0
1215 YD1BXL 0
1216 YD1BYU 0
1217 YD1BZW 0
1218 YD1CBC 0
1219 YD1CCQ 0
1220 YD1CDC 0
1221 YD1CEK 0
1222 YD1CFE 0
1223 YD1CGE 0
1224 YD1CGO 0
1225 YD1CGU 0
1226 YD1CHM 0
1227 YD1CIL 0
1228 YD1CIU 0
1229 YD1CIV 0
1230 YD1CJF 0
1231 YD1CJO 0
1232 YD1CJZ 0
1233 YD1CLE 0
1234 YD1CMV 0
1235 YD1CMZ 0
1236 YD1CNW 0
1237 YD1COL 0
1238 YD1CPO 0
1239 YD1CPW 0
1240 YD1CQR 0
1241 YD1CQS 0
1242 YD1CQV 0
1243 YD1CRD 0
1244 YD1CRG 0
1245 YD1CRL 0
1246 YD1CRO 0
1247 YD1CRP 0
1248 YD1CRT 0
1249 YD1CSA 0
1250 YD1CUB 0
1251 YD1CUE 0
1252 YD1CUF 0
1253 YD1CUX 0
1254 YD1CVT 0
1255 YD1CWR 0
1256 YD1CXD 0
1257 YD1CXH 0
1258 YD1CYE 0
1259 YD1CYJ 0
1260 YD1CZE 0
1261 YD1DAA 0
1262 YD1DBE 0
1263 YD1DBI 0
1264 YD1DCG 0
1265 YD1DDL 0
1266 YD1DDO 0
1267 YD1DDQ 0
1268 YD1DEL 0
1269 YD1DEM 0
1270 YD1DFZ 0
1271 YD1DGG 0
1272 YD1DGL 0
1273 YD1DHC 0
1274 YD1DHD 0
1275 YD1DHE 0
1276 YD1DHP 0
1277 YD1DID 0
1278 YD1DIS 0
1279 YD1DIY 0
1280 YD1DJ 0
1281 YD1DJP 0
1282 YD1DKB 0
1283 YD1DLA 0
1284 YD1DLG 0
1285 YD1DLN 0
1286 YD1DLW 0
1287 YD1DMH 0
1288 YD1DMP 0
1289 YD1DOH 0
1290 YD1DPF 0
1291 YD1DQU 0
1292 YD1DRC 0
1293 YD1DRH 0
1294 YD1DRR 0
1295 YD1DRW 0
1296 YD1DSF 0
1297 YD1DSG 0
1298 YD1DTP 0
1299 YD1DUH 0
1300 YD1DUV 0
1301 YD1DVY 0
1302 YD1DXT 0
1303 YD1DYF 0
1304 YD1DYI 0
1305 YD1DYZ 0
1306 YD1DZK 0
1307 YD1DZO 0
1308 YD1DZU 0
1309 YD1EAI 0
1310 YD1EAL 0
1311 YD1EAN 0
1312 YD1EAR 0
1313 YD1EAS 0
1314 YD1EAU 0
1315 YD1EAY 0
1316 YD1EAZ 0
1317 YD1EBC 0
1318 YD1EBG 0
1319 YD1EBL 0
1320 YD1EBN 0
1321 YD1EBP 0
1322 YD1EBQ 0
1323 YD1EBV 0
1324 YD1ECE 0
1325 YD1ECP 0
1326 YD1ECR 0
1327 YD1EDK 0
1328 YD1EEJ 0
1329 YD1EEO 0
1330 YD1EFJ 0
1331 YD1EFU 0
1332 YD1EFZ 0
1333 YD1EHA 0
1334 YD1EHP 0
1335 YD1EIS 0
1336 YD1EIT 0
1337 YD1EJP 0
1338 YD1EJQ 0
1339 YD1EKK 0
1340 YD1EKY 0
1341 YD1ELA 0
1342 YD1ELG 0
1343 YD1EMV 0
1344 YD1ENI 0
1345 YD1EOK 0
1346 YD1EOO 0
1347 YD1EQO 0
1348 YD1EQY 0
1349 YD1ERM 0
1350 YD1ERS 0
1351 YD1ETD 0
1352 YD1ETH 0
1353 YD1EUD 0
1354 YD1EUR 0
1355 YD1EVD 0
1356 YD1EWD 0
1357 YD1EWV 0
1358 YD1EYL 0
1359 YD1EYO 0
1360 YD1EYS 0
1361 YD1FAP 0
1362 YD1FAQ 0
1363 YD1FAZ 0
1364 YD1FBF 0
1365 YD1FCD 0
1366 YD1FDA 0
1367 YD1FDB 0
1368 YD1FDC 0
1369 YD1FDF 0
1370 YD1FDI 0
1371 YD1FDJ 0
1372 YD1FDN 0
1373 YD1FEB 0
1374 YD1FEG 0
1375 YD1FEP 0
1376 YD1FEY 0
1377 YD1FEZ 0
1378 YD1FFB 0
1379 YD1FFC 0
1380 YD1FGH 0
1381 YD1FGW 0
1382 YD1FLF 0
1383 YD1FLP 0
1384 YD1FMV 0
1385 YD1FNE 0
1386 YD1FNW 0
1387 YD1FOD 0
1388 YD1FOP 0
1389 YD1FOV 0
1390 YD1FPA 0
1391 YD1FPC 0
1392 YD1FPD 0
1393 YD1FPM 0
1394 YD1FPY 0
1395 YD1FRE 0
1396 YD1FRI 0
1397 YD1FRN 0
1398 YD1FRU 0
1399 YD1FSM 0
1400 YD1FTT 0
1401 YD1FVC 0
1402 YD1FVJ 0
1403 YD1FXF 0
1404 YD1FZE 0
1405 YD1GAG 0
1406 YD1GCX 0
1407 YD1GER 0
1408 YD1GFD 0
1409 YD1GFJ 0
1410 YD1GFN 0
1411 YD1GGG 0
1412 YD1GJH 0
1413 YD1GJM 0
1414 YD1GJP 0
1415 YD1GLX 0
1416 YD1GMA 0
1417 YD1GNI 0
1418 YD1GQU 0
1419 YD1GST 0
1420 YD1GTP 0
1421 YD1GTQ 0
1422 YD1GUA 0
1423 YD1GUI 0
1424 YD1GWX 0
1425 YD1GXC 0
1426 YD1GXF 0
1427 YD1GZH 0
1428 YD1HAL 0
1429 YD1HAY 0
1430 YD1HCO 0
1431 YD1HFF 0
1432 YD1HFH 0
1433 YD1HFJ 0
1434 YD1HGJ 0
1435 YD1HGW 0
1436 YD1HIE 0
1437 YD1HJW 0
1438 YD1HKT 0
1439 YD1HON 0
1440 YD1HOQ 0
1441 YD1HPC 0
1442 YD1HPH 0
1443 YD1HPS 0
1444 YD1HQN 0
1445 YD1HQU 0
1446 YD1HUQ 0
1447 YD1HVP 0
1448 YD1HXL 0
1449 YD1HYJ 0
1450 YD1ICN 0
1451 YD1ICV 0
1452 YD1IDS 0
1453 YD1IED 0
1454 YD1IEM 0
1455 YD1IFN 0
1456 YD1IGY 0
1457 YD1IHE 0
1458 YD1IIU 0
1459 YD1ILS 0
1460 YD1IMP 0
1461 YD1INT 0
1462 YD1IOD 0
1463 YD1ION 0
1464 YD1IOU 0
1465 YD1ISM 0
1466 YD1IUK 0
1467 YD1IUZ 0
1468 YD1IVC 0
1469 YD1IWX 0
1470 YD1IYV 0
1471 YD1JAH 0
1472 YD1JAW 0
1473 YD1JBV 0
1474 YD1JCG 0
1475 YD1JDW 0
1476 YD1JED 0
1477 YD1JEE 0
1478 YD1JGB 0
1479 YD1JGJ 0
1480 YD1JGM 0
1481 YD1JIT 0
1482 YD1JJS 0
1483 YD1JJZ 0
1484 YD1JKA 0
1485 YD1JLZ 0
1486 YD1JMV 0
1487 YD1JNI 0
1488 YD1JNY 0
1489 YD1JNZ 0
1490 YD1JQJ 0
1491 YD1JQX 0
1492 YD1JSX 0
1493 YD1JTX 0
1494 YD1JVY 0
1495 YD1JWA 0
1496 YD1JWG 0
1497 YD1JWL 0
1498 YD1JWN 0
1499 YD1JWV 0
1500 YD1JYH 0
1501 YD1JZK 0
1502 YD1JZQ 0
1503 YD1JZR 0
1504 YD1KAJ 0
1505 YD1KBC 0
1506 YD1KCF 0
1507 YD1KCI 0
1508 YD1KCJ 0
1509 YD1KDA 0
1510 YD1KDC 0
1511 YD1KDH 0
1512 YD1KDP 0
1513 YD1KFN 0
1514 YD1KFS 0
1515 YD1KGE 0
1516 YD1KHK 0
1517 YD1KIF 0
1518 YD1KJA 0
1519 YD1KJP 0
1520 YD1KKE 0
1521 YD1KLH 0
1522 YD1KMF 0
1523 YD1KMT 0
1524 YD1KNI 0
1525 YD1KOV 0
1526 YD1KQI 0
1527 YD1KRU 0
1528 YD1KSP 0
1529 YD1KWS 0
1530 YD1KXA 0
1531 YD1KXS 0
1532 YD1KXU 0
1533 YD1KXV 0
1534 YD1KXZ 0
1535 YD1KYN 0
1536 YD1KZA 0
1537 YD1KZZ 0
1538 YD1LAO 0
1539 YD1LAQ 0
1540 YD1LBF 0
1541 YD1LBV 0
1542 YD1LDF 0
1543 YD1LEQ 0
1544 YD1LFI 0
1545 YD1LFO 0
1546 YD1LFP 0
1547 YD1LGB 0
1548 YD1LHG 0
1549 YD1LHI 0
1550 YD1LHQ 0
1551 YD1LHV 0
1552 YD1LJH 0
1553 YD1LJT 0
1554 YD1LKI 0
1555 YD1LLB 0
1556 YD1LLF 0
1557 YD1LMB 0
1558 YD1LMQ 0
1559 YD1LNE 0
1560 YD1LNF 0
1561 YD1LNS 0
1562 YD1LOH 0
1563 YD1LOP 0
1564 YD1LOZ 0
1565 YD1LQK 0
1566 YD1LUL 0
1567 YD1LWB 0
1568 YD1LWJ 0
1569 YD1LWJ/2 0
1570 YD1LXJ 0
1571 YD1LXO 0
1572 YD1LYE 0
1573 YD1LYG 0
1574 YD1LZF 0
1575 YD1MCD 0
1576 YD1MED 0
1577 YD1MGR 0
1578 YD1MHZ 0
1579 YD1MIX 0
1580 YD1MLV 0
1581 YD1NEN 0
1582 YD1OAS 0
1583 YD1OBH 0
1584 YD1OBI 0
1585 YD1OIC 0
1586 YD1ONI 0
1587 YD1OSA 0
1588 YD1OTS 0
1589 YD1OVU 0
1590 YD1OYJ 0
1591 YD1PAK 0
1592 YD1PAP 0
1593 YD1PEG 0
1594 YD1PHR 0
1595 YD1PIO 0
1596 YD1PMO 0
1597 YD1PNC 0
1598 YD1POT 0
1599 YD1RAA 0
1600 YD1RAZ 0
1601 YD1REA 0
1602 YD1REH 0
1603 YD1REM 0
1604 YD1REN 0
1605 YD1RET 0
1606 YD1RG 0
1607 YD1RGH 0
1608 YD1RGY 0
1609 YD1RHN 0
1610 YD1RKK 0
1611 YD1RLF 0
1612 YD1RLG 0
1613 YD1RLL 0
1614 YD1RMQ 0
1615 YD1RNE 0
1616 YD1RNO 0
1617 YD1RQD 0
1618 YD1RQZ 0
1619 YD1RRZ 0
1620 YD1RSK 0
1621 YD1RTI 0
1622 YD1SBY 0
1623 YD1SDL 0
1624 YD1SGQ 0
1625 YD1SRF 0
1626 YD1TAJ 0
1627 YD1TAW 0
1628 YD1TCA 0
1629 YD1UTA 0
1630 YD1VET 0
1631 YD1WAH 0
1632 YD1WBH 0
1633 YD1WDL 0
1634 YD1WGC 0
1635 YD1XCK 0
1636 YD1XEL 0
1637 YD2AAK 0
1638 YD2AEL 0
1639 YD2AFI 0
1640 YD2AKR 0
1641 YD2ANF 0
1642 YD2ANN 0
1643 YD2ANZ 0
1644 YD2ARM 0
1645 YD2ATO 0
1646 YD2AUR 0
1647 YD2AUX 0
1648 YD2AUY 0
1649 YD2AVA 0
1650 YD2AVC 0
1651 YD2AVT 0
1652 YD2AXD 0
1653 YD2AXG 0
1654 YD2AXH 0
1655 YD2AYA 0
1656 YD2BCF 0
1657 YD2BEB 0
1658 YD2BEU 0
1659 YD2BFI 0
1660 YD2BHJ 0
1661 YD2BIH 0
1662 YD2BIS 0
1663 YD2BMH 0
1664 YD2BNO 0
1665 YD2BTR 0
1666 YD2BTV 0
1667 YD2BTX 0
1668 YD2BUK 0
1669 YD2BUT 0
1670 YD2BUW 0
1671 YD2BWQ 0
1672 YD2BYT 0
1673 YD2CBB 0
1674 YD2CDW 0
1675 YD2CEV 0
1676 YD2CFL 0
1677 YD2CGU 0
1678 YD2CHM 0
1679 YD2CIS 0
1680 YD2CJA 0
1681 YD2CJG 0
1682 YD2CJM 0
1683 YD2CKY 0
1684 YD2CLH 0
1685 YD2CLQ 0
1686 YD2COO 0
1687 YD2COX 0
1688 YD2CRF 0
1689 YD2CRJ 0
1690 YD2CRN 0
1691 YD2CTX 0
1692 YD2CUZ 0
1693 YD2CVF 0
1694 YD2CVH 0
1695 YD2CZF 0
1696 YD2DAC 0
1697 YD2DDS 0
1698 YD2DKZ 0
1699 YD2DMU 0
1700 YD2DOE 0
1701 YD2DOP 0
1702 YD2DUE 0
1703 YD2DUH 0
1704 YD2DXI 0
1705 YD2DZB 0
1706 YD2ECJ 0
1707 YD2ECV 0
1708 YD2EIB 0
1709 YD2EKF 0
1710 YD2EUH 0
1711 YD2EXW 0
1712 YD2FCM 0
1713 YD2FCO 0
1714 YD2FUM 0
1715 YD2GDR 0
1716 YD2GEN 0
1717 YD2HDR 0
1718 YD2HHW 0
1719 YD2HJS 0
1720 YD2HLW 0
1721 YD2IEP 0
1722 YD2IFA 0
1723 YD2IKA 0
1724 YD2IKD 0
1725 YD2IKR 0
1726 YD2IPC 0
1727 YD2JBV 0
1728 YD2JQC 0
1729 YD2JTI 0
1730 YD2JTW 0
1731 YD2JZS 0
1732 YD2KBO 0
1733 YD2KFP 0
1734 YD2KHT 0
1735 YD2KJC 0
1736 YD2KTZ 0
1737 YD2KUA 0
1738 YD2LDV 0
1739 YD2LDX 0
1740 YD2LMB 0
1741 YD2LML 0
1742 YD2MAB 0
1743 YD2MLD 0
1744 YD2MLJ 0
1745 YD2MQI 0
1746 YD2NAQ 0
1747 YD2NIR 0
1748 YD2NUN 0
1749 YD2PRL 0
1750 YD2PUD 0
1751 YD2RES 0
1752 YD2RLA 0
1753 YD2RTG 0
1754 YD2RUS 0
1755 YD2SEF 0
1756 YD2SIR 0
1757 YD2STB 0
1758 YD2TBC 0
1759 YD2TTG 0
1760 YD2TYR 0
1761 YD2UHW 0
1762 YD2UIQ 0
1763 YD2UJT 0
1764 YD2ULK 0
1765 YD2UQW 0
1766 YD2USS 0
1767 YD2UUY 0
1768 YD2UWF 0
1769 YD2UWT 0
1770 YD2UXN 0
1771 YD2UYS 0
1772 YD2UZO 0
1773 YD2VDY 0
1774 YD2VEI 0
1775 YD2VVX 0
1776 YD2VYV 0
1777 YD2WAU 0
1778 YD2XPN 0
1779 YD2YHE 0
1780 YD2YKL 0
1781 YD2YQG 0
1782 YD2YWD 0
1783 YD2YWF 0
1784 YD3AHB 0
1785 YD3AIY 0
1786 YD3AJO 0
1787 YD3APA 0
1788 YD3ATE 0
1789 YD3AXQ 0
1790 YD3AXR 0
1791 YD3BHQ 0
1792 YD3BHT 0
1793 YD3BIH 0
1794 YD3BIZ 0
1795 YD3BNM 0
1796 YD3BOK 0
1797 YD3BOL 0
1798 YD3BPP 0
1799 YD3BQQ 0
1800 YD3BQR 0
1801 YD3BQZ 0
1802 YD3BRU 0
1803 YD3CAH 0
1804 YD3CBB 0
1805 YD3CBU 0
1806 YD3CEB 0
1807 YD3CEG 0
1808 YD3CER 0
1809 YD3CGE 0
1810 YD3CJH 0
1811 YD3CNE 0
1812 YD3CRZ 0
1813 YD3CYO 0
1814 YD3CZO 0
1815 YD3DFI 0
1816 YD3DGS 0
1817 YD3DNU 0
1818 YD3DOC 0
1819 YD3DWI 0
1820 YD3EPS 0
1821 YD3EUH 0
1822 YD3FOV 0
1823 YD3GBI 0
1824 YD3GDR 0
1825 YD3GFF 0
1826 YD3GFN 0
1827 YD3GFP 0
1828 YD3GFQ 0
1829 YD3GHN 0
1830 YD3GLC 0
1831 YD3HLH 0
1832 YD3IHN 0
1833 YD3IPB 0
1834 YD3IXP 0
1835 YD3KQS 0
1836 YD3KUR 0
1837 YD3LMT 0
1838 YD3LPH 0
1839 YD3LPM 0
1840 YD3MEX 0
1841 YD3MOL 0
1842 YD3NAL 0
1843 YD3NW 0
1844 YD3OOK 0
1845 YD3OWI 0
1846 YD3RAN 0
1847 YD3RDI 0
1848 YD3RDO 0
1849 YD3RDW 0
1850 YD3RP 0
1851 YD3SLS 0
1852 YD3TMM 0
1853 YD3TVV 0
1854 YD3TWK 0
1855 YD3UPK 0
1856 YD3WBC 0
1857 YD3WHY 0
1858 YD3XNK 0
1859 YD3XXC 0
1860 YD4AEC 0
1861 YD4AEH 0
1862 YD4FBY 0
1863 YD4FDA 0
1864 YD4FDB 0
1865 YD4FDC 0
1866 YD4FIY 0
1867 YD4FMB 0
1868 YD4FOL 0
1869 YD4FRE 0
1870 YD4FSQ 0
1871 YD4FSV 0
1872 YD4HPO 0
1873 YD4KPX 0
1874 YD4LLKA 0
1875 YD4LLNP 0
1876 YD4MDS 0
1877 YD4MFY 0
1878 YD4MGI 0
1879 YD4MGP 0
1880 YD4MHF 0
1881 YD4MIA 0
1882 YD4MIX 0
1883 YD4MKO 0
1884 YD4PBC 0
1885 YD4PCB 0
1886 YD4PDD 0
1887 YD4RWH 0
1888 YD4SCR 0
1889 YD4WTF 0
1890 YD4XHO 0
1891 YD4XND 0
1892 YD4XOO 0
1893 YD5ABH 0
1894 YD5ABM 0
1895 YD5ABU 0
1896 YD5ACA 0
1897 YD5ACQ 0
1898 YD5ACR 0
1899 YD5AEJ 0
1900 YD5AER 0
1901 YD5AES 0
1902 YD5AFD 0
1903 YD5AFO 0
1904 YD5AFX 0
1905 YD5AGG 0
1906 YD5AGI 0
1907 YD5AGL 0
1908 YD5AGM 0
1909 YD5AGP 0
1910 YD5AII 0
1911 YD5AIL 0
1912 YD5AJC 0
1913 YD5BIR 0
1914 YD5BOE 0
1915 YD5DFF 0
1916 YD5FLY 0
1917 YD5GZN 0
1918 YD5HLA 0
1919 YD5KWF 0
1920 YD5KWH 0
1921 YD5KXC 0
1922 YD5LBY 0
1923 YD5LCL 0
1924 YD5LCZ 0
1925 YD5LDX 0
1926 YD5LDZ 0
1927 YD5LEX 0
1928 YD5MFD 0
1929 YD5MIC 0
1930 YD5NBY 0
1931 YD5NCU 0
1932 YD5NCW 0
1933 YD5NDC 0
1934 YD5NDE 0
1935 YD5NDJ 0
1936 YD5NDR 0
1937 YD5NEE 0
1938 YD5NEG 0
1939 YD5NFX 0
1940 YD5PJY 0
1941 YD5PYJ 0
1942 YD5ROY 0
1943 YD6ENH 0
1944 YD6HLF 0
1945 YD6IOV 0
1946 YD6ROA 0
1947 YD7AAD 0
1948 YD7AAE 0
1949 YD7AAI 0
1950 YD7AAJ 0
1951 YD7ACD 0
1952 YD7BEB 0
1953 YD7CDN 0
1954 YD7CJD 0
1955 YD7CNT 0
1956 YD7CNU 0
1957 YD7CNY 0
1958 YD7CPC 0
1959 YD7DFA 0
1960 YD7DFF 0
1961 YD7DHF 0
1962 YD7ECA 0
1963 YD7HPF 0
1964 YD7HPH 0
1965 YD7HSB 0
1966 YD7IEQ 0
1967 YD7IHC 0
1968 YD7IKR 0
1969 YD7JLT 0
1970 YD7JZU 0
1971 YD7KAV 0
1972 YD7KBG 0
1973 YD7KBL 0
1974 YD7KKK 0
1975 YD7KMV 0
1976 YD7KOH 0
1977 YD7KVL 0
1978 YD7KXB 0
1979 YD7KXB/1 0
1980 YD7LNI 0
1981 YD7MGM 0
1982 YD7MRZ 0
1983 YD7NDU 0
1984 YD7NDY 0
1985 YD7NLI 0
1986 YD7NLL 0
1987 YD7OBI 0
1988 YD7OEX 0
1989 YD7OHM 0
1990 YD7OTB 0
1991 YD7PAS 0
1992 YD7PZO 0
1993 YD7SAL 0
1994 YD7SBY 0
1995 YD7UOO 0
1996 YD7UPK 0
1997 YD7UPL 0
1998 YD7UQS 0
1999 YD7UQU 0
2000 YD7UQZ 0
2001 YD7URE 0
2002 YD7URJ 0
2003 YD7UTQ 0
2004 YD7UUQ 0
2005 YD7UUU 0
2006 YD7UVZ 0
2007 YD7UWA 0
2008 YD7VAD 0
2009 YD7VCN 0
2010 YD7VCP 0
2011 YD7VDM 0
2012 YD7WEA 0
2013 YD7WTY 0
2014 YD7XGZ 0
2015 YD7XMB 0
2016 YD7XME 0
2017 YD7XMY 0
2018 YD7YCW 0
2019 YD7YFN 0
2020 YD7YGE 0
2021 YD7YMW 0
2022 YD8AAA 0
2023 YD8AAR 0
2024 YD8AAX 0
2025 YD8ADN 0
2026 YD8AFG 0
2027 YD8AFJ 0
2028 YD8AHB 0
2029 YD8ALN 0
2030 YD8AVY 0
2031 YD8BIC 0
2032 YD8BYF 0
2033 YD8BZY 0
2034 YD8CAL 0
2035 YD8CCU 0
2036 YD8CEK 0
2037 YD8CEU 0
2038 YD8CFC 0
2039 YD8CGK 0
2040 YD8CGS 0
2041 YD8CGZ 0
2042 YD8CHP 0
2043 YD8CHQ 0
2044 YD8CHV 0
2045 YD8CIP 0
2046 YD8CKB 0
2047 YD8CPZ 0
2048 YD8CQK 0
2049 YD8CSY 0
2050 YD8CVN 0
2051 YD8DAH 0
2052 YD8DQA 0
2053 YD8FEL 0
2054 YD8FLF 0
2055 YD8GBD 0
2056 YD8GHS 0
2057 YD8GKA 0
2058 YD8GKL 0
2059 YD8GSV 0
2060 YD8HFG 0
2061 YD8HNP 0
2062 YD8IJE 0
2063 YD8JOQ 0
2064 YD8KYS 0
2065 YD8LHM 0
2066 YD8LZZ 0
2067 YD8MAAW 0
2068 YD8MACV 0
2069 YD8MWM 0
2070 YD8MYB 0
2071 YD8NHM 0
2072 YD8PZT 0
2073 YD8RAG 0
2074 YD8RSJ 0
2075 YD8RVN 0
2076 YD8SGY 0
2077 YD8SOF 0
2078 YD8SPY 0
2079 YD8USA 0
2080 YD8UXI 0
2081 YD9AAI 0
2082 YD9AC 0
2083 YD9ADJ 0
2084 YD9AFJ 0
2085 YD9AFS 0
2086 YD9AGI 0
2087 YD9AGJ 0
2088 YD9AGK 0
2089 YD9AHC 0
2090 YD9AOS 0
2091 YD9ARK 0
2092 YD9ASO 0
2093 YD9ATE 0
2094 YD9AUB 0
2095 YD9AUV 0
2096 YD9AWW 0
2097 YD9BBC 0
2098 YD9BCM 0
2099 YD9BEJ 0
2100 YD9BEK 0
2101 YD9BFF 0
2102 YD9BHF 0
2103 YD9BMR 0
2104 YD9BOE 0
2105 YD9BQC 0
2106 YD9BQM 0
2107 YD9BSB 0
2108 YD9BXH 0
2109 YD9BYY 0
2110 YD9CGI 0
2111 YD9EEG 0
2112 YD9EPK 0
2113 YD9FML 0
2114 YD9GCJ 0
2115 YD9GDJ 0
2116 YD9GFT 0
2117 YD9GJV 0
2118 YD9GLO 0
2119 YD9GLR 0
2120 YD9GPG 0
2121 YD9GTJ 0
2122 YD9GXR 0
2123 YD9GXT 0
2124 YD9GXU 0
2125 YD9GXW 0
2126 YD9GYJ 0
2127 YD9GYR 0
2128 YD9GYT 0
2129 YD9HAP 0
2130 YD9HBA 0
2131 YD9HBL 0
2132 YD9HCL 0
2133 YD9JKK 0
2134 YD9KID 0
2135 YD9KUA 0
2136 YD9KVR 0
2137 YD9KXK 0
2138 YD9KYI 0
2139 YD9LAG 0
2140 YD9MBM 0
2141 YD9MEW 0
2142 YD9MGC 0
2143 YD9NBP 0
2144 YD9NRP 0
2145 YD9PFS 0
2146 YD9PFW 0
2147 YD9PGG 0
2148 YD9PGM 0
2149 YD9UBG 0
2150 YD9UBT 0
2151 YD9UW 0
2152 YD9UWK 0
2153 YD9UWQ 0
2154 YD9VE 0
2155 YD9WFT 0
2156 YD9WID 0
2157 YE0BES/5 0
2158 YE0PO 0
2159 YE1AR 0
2160 YE1BNI 0
2161 YE1GD 0
2162 YE1JV 0
2163 YE1NSP 0
2164 YE1NZ 0
2165 YE3BSC 0
2166 YE3FAX 0
2167 YE3VCO 0
2168 YE3WIL 0
2169 YE4IDX 0
2170 YE4IJ 0
2171 YE4IJQ 0
2172 YE5TA 0
2173 YE7LTN 0
2174 YE8RAF 0
2175 YE8TE 0
2176 YE8TEO 0
2177 YE8US 0
2178 YE9CDL 0
2179 YE9CZY 0
2180 YF0FRT 0
2181 YF1BHR 0
2182 YF1BON 0
2183 YF1DKO 0
2184 YF1EPH 0
2185 YF1FY 0
2186 YF1HXL 0
2187 YF2ASW 0
2188 YF2BFA 0
2189 YF2BMJ 0
2190 YF2BYF 0
2191 YF2BZY 0
2192 YF3BQS 0
2193 YF3CTT 0
2194 YF3CYU 0
2195 YF3CZW 0
2196 YF3DFB 0
2197 YF3DGO 0
2198 YF3DGS 0
2199 YF3DKB 0
2200 YF3EQR 0
2201 YF3ERL 0
2202 YF3ESW 0
2203 YF3ETF 0
2204 YF3FBV 0
2205 YF3FKD 0
2206 YF3SAS 0
2207 YF4FA 0
2208 YF4IBV 0
2209 YF4ICC 0
2210 YF4IDW 0
2211 YF4IFB 0
2212 YF4IJC 0
2213 YF4IKJ 0
2214 YF4ILD 0
2215 YF4LWU 0
2216 YF5CJQ 0
2217 YF5NB 0
2218 YF5NZL 0
2219 YF5TKL 0
2220 YF5TLJ 0
2221 YF5TMJ 0
2222 YF5TZB 0
2223 YF5WQM 0
2224 YF5WQO 0
2225 YF7HP 0
2226 YF7LTM 0
2227 YF7RHR 0
2228 YF7RID 0
2229 YF7RIX 0
2230 YF7SAC 0
2231 YF7SAH 0
2232 YF8ABL 0
2233 YF8ACI 0
2234 YF8BLS 0
2235 YF8CIF 0
2236 YF8CKM 0
2237 YF8FMM 0
2238 YF8GLW 0
2239 YF8HYV 0
2240 YF8RIC 0
2241 YF8RP 0
2242 YF8RUL 0
2243 YF8TAC 0
2244 YF8TI 0
2245 YF8TIH 0
2246 YF8UDA 0
2247 YF8UQ 0
2248 YF9BBO 0
2249 YF9BLE 0
2250 YF9BMB 0
2251 YF9BWC 0
2252 YF9CJQ 0
2253 YF9DCH 0
2254 YF9EAO 0
2255 YF9EAV 0
2256 YF9FCO 0
2257 YG0DED 0
2258 YG0GIT 0
2259 YG0GLE 0
2260 YG1BAN 0
2261 YG1BBQ 0
2262 YG1BUS 0
2263 YG1DDS 0
2264 YG1DTA 0
2265 YG1OGI 0
2266 YG2APD 0
2267 YG2BFB 0
2268 YG2CBR 0
2269 YG2EDY 0
2270 YG2ROS 0
2271 YG3ALI 0
2272 YG3BCH 0
2273 YG3BER 0
2274 YG3BGL 0
2275 YG3CCG 0
2276 YG3CCN 0
2277 YG3CCT 0
2278 YG3CIG 0
2279 YG3CKI 0
2280 YG3CMJ 0
2281 YG3CMS 0
2282 YG3CQH 0
2283 YG3CTI 0
2284 YG3CYK 0
2285 YG3CYX 0
2286 YG3DAY 0
2287 YG3DBO 0
2288 YG3DCM 0
2289 YG3DEA 0
2290 YG3DEB 0
2291 YG3DGK 0
2292 YG3DKW 0
2293 YG3DMY 0
2294 YG3DPH 0
2295 YG3DRG 0
2296 YG3DUV 0
2297 YG3DVN 0
2298 YG3DWB 0
2299 YG3DZU 0
2300 YG3ECC 0
2301 YG3EDN 0
2302 YG3EDP 0
2303 YG3EIK 0
2304 YG3EIL 0
2305 YG3ENO 0
2306 YG3EOY 0
2307 YG3ETQ 0
2308 YG3FEM 0
2309 YG3FGK 0
2310 YG3FIF 0
2311 YG3FLP 0
2312 YG3FMZ 0
2313 YG3FOB 0
2314 YG3FOC 0
2315 YG3FOE 0
2316 YG3FQA 0
2317 YG3FRC 0
2318 YG3FSO 0
2319 YG3FTJ 0
2320 YG3FUD 0
2321 YG3FUJ 0
2322 YG3FXE 0
2323 YG3FZR 0
2324 YG3GBE 0
2325 YG3GCU 0
2326 YG4IJG 0
2327 YG4IKH 0
2328 YG4IKR 0
2329 YG4IKX 0
2330 YG5BWY 0
2331 YG5NEI 0
2332 YG5TLB 0
2333 YG5TLC 0
2334 YG5TOE 0
2335 YG5TOL 0
2336 YG5YZH 0
2337 YG5YZL 0
2338 YG5YZR 0
2339 YG5YZW 0
2340 YG7HCE 0
2341 YG7HCQ 0
2342 YG7HEP 0
2343 YG7HSS 0
2344 YG7JJT 0
2345 YG7RLF 0
2346 YG7SAA 0
2347 YG7SBK 0
2348 YG7SKA 0
2349 YG7SKI 0
2350 YG7SKS 0
2351 YG7SKY 0
2352 YG8ABU 0
2353 YG8ABX 0
2354 YG8ACM 0
2355 YG8AYD 0
2356 YG8BB 0
2357 YG8BH 0
2358 YG8BIR 0
2359 YG8CDN 0
2360 YG8CVG 0
2361 YG8CVJ 0
2362 YG8CVY 0
2363 YG8DX 0
2364 YG8FIZ 0
2365 YG8FX 0
2366 YG8GCT 0
2367 YG8HQY 0
2368 YG8RAG 0
2369 YG9BWY 0
2370 YG9CVB 0
2371 YG9CXJ 0
2372 YG9DFK 0
2373 YG9DFZ 0
2374 YG9DGQ 0
2375 YG9DHW 0
2376 YG9DIM 0
2377 YG9DIX 0
2378 YG9EDE 0
2379 YG9EFH 0
2380 YG9EGP 0
2381 YG9EGU 0
2382 YG9EPJ 0
2383 YG9EPK 0
2384 YG9FDT 0
2385 YG9FXG 0
2386 YG9PBV 0
2387 YG9PBZ 0
2388 YG9WCA 0
2389 YG9WKB 0
2390 YG9XTO 0
2391 YH0AA 0
2392 YH0AC 0
2393 YH0AE 0
2394 YH0AF 0
2395 YH0AG 0
2396 YH1AF 0
2397 YH1AH 0
2398 YH1AL 0
2399 YH1AQ 0
2400 YH1AT 0
2401 YH1AW 0
2402 YH1AX 0
2403 YH1AY 0
2404 YH1BB 0
2405 YH1RG 0
2406 YH1RI 0
2407 YH2AG 0
2408 YH2AH 0
2409 YH2AQ 0
2410 YH2AT 0
2411 YH2AU 0
2412 YH2AY 0
2413 YH2BA 0
2414 YH2BB 0
2415 YH2BD 0
2416 YH2BI 0
2417 YH2UB 0
2418 YH2UC 0
2419 YH2UE 0
2420 YH2UF 0
2421 YH3AC 0
2422 YH3AJ 0
2423 YH3AK 0
2424 YH3AL 0
2425 YH3AQ 0
2426 YH3AS 0
2427 YH3AZ 0
2428 YH3BE 0
2429 YH4FA 0
2430 YH4FO 0
2431 YH4SK 0
2432 YH5AJ 0
2433 YH5AK 0
2434 YH5NE 0
2435 YH7HC 0
2436 YH7HG 0
2437 YH7HK 0
2438 YH7HL 0
2439 YH7UB 0
2440 YH7UG 0
2441 YH7UI 0
2442 YH8AD 0
2443 YH8APA 0
2444 YH8FB 0
2445 YH8FF 0Tabel Award DX

No Callsign 8A100GB
Poin Award
2446 2E0MNG 0
2447 2E0XMO 0
2448 3B8CW 0
2449 4F8RS 0
2450 4X1BG 0
2451 4X6ZI 0
2452 4Z1IZ 0
2453 4Z1NB 0
2454 4Z5ML 0
2455 5B4AIF 0
2456 5B4VL 0
2457 5B60AIX 0
2458 5Z4PA 0
2459 5Z4VJ 0
2460 7M1ELX 0
2461 9A2AA 0
2462 9A2NA 0
2463 9A3AG 0
2464 9A5O 0
2465 9A5SM 0
2466 9A8A 0
2467 9K2HS 0
2468 9M2ART 0
2469 9M2AWA 0
2470 9M2ITX 0
2471 9M2IX 0
2472 9M2TDX 0
2473 9V1SH 0
2474 9W2CWA 0
2475 9W2XUT 0
2476 A41KC 0
2477 AA1VX 0
2478 AG9S 0
2479 BA1PK 0
2480 BA5CJ 0
2481 BA7QN 0
2482 BA8MM 0
2483 BD4ITM 0
2484 BD7BW 0
2485 BD7LNE 0
2486 BG2ATH 0
2487 BG4QNE 0
2488 BG7PHA 0
2489 BG7SSK 0
2490 BG8TFN 0
2491 BH1TZO 0
2492 BH4UTT 0
2493 BH5EHR 0
2494 BH6LIG 0
2495 BH7XZW 0
2496 BH8VHK 0
2497 BI4SZP 0
2498 BI8BDH 0
2499 BS7XZW 0
2500 BV1EK 0
2501 BV3FQ 0
2502 BV6KO 0
2503 BV7RR 0
2504 BY1CY 0
2505 CT1ASM 0
2506 CT1CUM 0
2507 CT3IQ 0
2508 DC3CD 0
2509 DC8TM 0
2510 DD1TT 0
2511 DD4JR 0
2512 DF1KW 0
2513 DF2NS 0
2514 DF3IS 0
2515 DF5WBA 0
2516 DF7AB 0
2517 DF7IW 0
2518 DG1PO 0
2519 DG1YBN 0
2520 DG2SBW 0
2521 DG8DBW 0
2522 DJ3AA 0
2523 DJ5WK 0
2524 DJ6JZ 0
2525 DJ7FM 0
2526 DJ8RS 0
2527 DK1MAX 0
2528 DK2AMM 0
2529 DK2IX 0
2530 DK3XO 0
2531 DK7RC 0
2532 DK8EY 0
2533 DK8MZ 0
2534 DK9JI 0
2535 DL1NKS 0
2536 DL1VJL 0
2537 DL2BK 0
2538 DL2NBH 0
2539 DL2RMM 0
2540 DL4DBM 0
2541 DL4MM 0
2542 DL5FU 0
2543 DL5XU 0
2544 DL6CM 0
2545 DL6DBA 0
2546 DL6UNF 0
2547 DL7HZ 0
2548 DL7UAG 0
2549 DL7URB 0
2550 DL8NCF 0
2551 DL9FCY 0
2552 DL9NC 0
2553 DL9USA 0
2554 DM3HZN 0
2555 DO8AW 0
2556 DS3CHK 0
2557 DS4GQR 0
2558 DU7EYG 0
2559 DW3CWM 0
2560 E24OYI 0
2561 E25JRP 0
2562 E72X 0
2563 EA1ACP 0
2564 EA1BLI 0
2565 EA1FCH 0
2566 EA1U 0
2567 EA2ELS 0
2568 EA3AGQ 0
2569 EA3BR 0
2570 EA3CV 0
2571 EA3HDZ 0
2572 EA3IAA 0
2573 EA3IBV 0
2574 EA3JW 0
2575 EA5H 0
2576 EA5MA 0
2577 EA5RJ 0
2578 EA5RT 0
2579 EA7KJE 0
2580 EA8UE 0
2581 EB1LA 0
2582 EB3JT 0
2583 EB5AG 0
2584 EC3AIT 0
2585 ES1DG 0
2586 ES5MG 0
2587 EU7LJ 0
2588 EW2W 0
2589 F1DLT 0
2590 F1GXW 0
2591 F1ICS 0
2592 F2VX 0
2593 F4CIM 0
2594 F4EAR 0
2595 F4EHS 0
2596 F4HRR 0
2597 F4HTA 0
2598 F4TRZ 0
2599 F5LVR 0
2600 F5NAA 0
2601 F5OHM 0
2602 F5PAC 0
2603 F6CKE 0
2604 F6COW 0
2605 F6CYP 0
2606 F6DZU 0
2607 F8AVK 0
2608 FK8HM 0
2609 G0DEF 0
2610 G0RQL 0
2611 G0SXC 0
2612 G3SVD 0
2613 GM8OFQ 0
2614 HA0BW 0
2615 HA0NAR 0
2616 HA1AD 0
2617 HA1BL 0
2618 HA2RP 0
2619 HA3YE 0
2620 HA5KY 0
2621 HB9AHL 0
2622 HB9CUZ 0
2623 HB9CWK 0
2624 HB9EHJ 0
2625 HB9EZI 0
2626 HB9FHV 0
2627 HI8RD 0
2628 HL1VAU 0
2629 HL2CFY 0
2630 HL2EIZ 0
2631 HL2KV 0
2632 HL2ZN 0
2633 HL5BCH 0
2634 HP2AT 0
2635 HS0YNM 0
2636 HS1OLQ 0
2637 HS2JQC 0
2638 HS2XH 0
2639 HS6MYW 0
2640 HS7JEN 0
2641 HZ1TT 0
2642 HZ1ZM 0
2643 I1RJP 0
2644 I4KYO 0
2645 I6DVW 0
2646 I7DFV 0
2647 I7WL 0
2648 IK1EQF 0
2649 IK1JUO 0
2650 IK2FIR 0
2651 IK2RPE 0
2652 IK5CRH 0
2653 IK5FQX 0
2654 IK6DLK 0
2655 IK6ZRX 0
2656 IK8NSR 0
2657 IK8OXQ 0
2658 IQ6FU 0
2659 IS0KNG 0
2660 IS0ZOD 0
2661 IU3EED 0
2662 IU8HNE 0
2663 IU8JAD 0
2664 IW1GGR 0
2665 IW3RUA 0
2666 IY2XZ 0
2667 IZ0CLP 0
2668 IZ1FIG 0
2669 IZ1PNT 0
2670 IZ1UKF 0
2671 IZ2BZP 0
2672 IZ2GTM 0
2673 IZ2IPF 0
2674 IZ3CLE 0
2675 IZ3ENH 0
2676 IZ5IOS 0
2677 IZ5TJD/7 0
2678 IZ6ITZ 0
2679 IZ6LQW 0
2680 IZ7MFY 0
2681 IZ7QEN 0
2682 IZ8HXG 0
2683 IZ8JFA 0
2684 JA0DAI 0
2685 JA0FOX 0
2686 JA0IXW 0
2687 JA1AGE 0
2688 JA1CJL 0
2689 JA1CJP 0
2690 JA1FJJ 0
2691 JA1GQC 0
2692 JA1GRM 0
2693 JA1KFH 0
2694 JA1PIG 0
2695 JA1QOS 0
2696 JA1SCE 0
2697 JA1UOA 0
2698 JA2ANR 0
2699 JA2FMY 0
2700 JA2FUJ 0
2701 JA2HVM 0
2702 JA2HYD 0
2703 JA2KVB 0
2704 JA2ORW 0
2705 JA2RGH 0
2706 JA3CKA 0
2707 JA3FDK 0
2708 JA3KVT 0
2709 JA4DNC 0
2710 JA4HWX 0
2711 JA4HXF 0
2712 JA4ITW 0
2713 JA4JBP 0
2714 JA4JWL 0
2715 JA4KDT 0
2716 JA4NIJ 0
2717 JA4OK 0
2718 JA4QAD 0
2719 JA4SSM 0
2720 JA4VUQ 0
2721 JA5EEU 0
2722 JA5JQH 0
2723 JA5OP 0
2724 JA6CNL 0
2725 JA6EDJ 0
2726 JA6GDI 0
2727 JA6GMC 0
2728 JA6HOR 0
2729 JA6HZN 0
2730 JA6RCH 0
2731 JA6SQR 0
2732 JA6VPQ 0
2733 JA7BAL 0
2734 JA7CBB 0
2735 JA7DNO 0
2736 JA7OWB 0
2737 JA7QQQ 0
2738 JA8CEA 0
2739 JA8ECS 0
2740 JA8FDV 0
2741 JA8FFD 0
2742 JA8GAK 0
2743 JE1CCD 0
2744 JE2DOD 0
2745 JE2EHP 0
2746 JE3GUG 0
2747 JE8VZK 0
2748 JF1FAO 0
2749 JF1LMB 0
2750 JF2RDG 0
2751 JG1SRO 0
2752 JG2TQB 0
2753 JG3GNU 0
2754 JG4AKL 0
2755 JG5VFK 0
2756 JG6JAV 0
2757 JH0RVY 0
2758 JH1APK 0
2759 JH1CZK 0
2760 JH1FNO 0
2761 JH1QYT 0
2762 JH1UBK 0
2763 JH1XUM 0
2764 JH2JRX 0
2765 JH2LMH 0
2766 JH3GCN 0
2767 JH3IOY 0
2768 JH3QAX 0
2769 JH3QDS 0
2770 JH3SIF 0
2771 JH4ALY 0
2772 JH4GXE 0
2773 JH4HMG 0
2774 JH4LNI 0
2775 JH4NYG 0
2776 JH4PNG 0
2777 JH4RWV 0
2778 JH5HDA 0
2779 JH5PXJ 0
2780 JH6VTY 0
2781 JH7CVM 0
2782 JH7GZW 0
2783 JH7IMX 0
2784 JH8OCV 0
2785 JI0VWH 0
2786 JI0XJX 0
2787 JI1BBN 0
2788 JI1CPN 0